Общата констатация е, че продължителността на разглежданите дела и срочността на изготвените съдебни актове в Окръжен съд – Кюстендил е много добра. С близо 15% е увеличението на потвърдените съдебни актове на Окръжен съд – Кюстендил от въззивните инстанции. Натовареността на съдиите също се увеличава, в сравнение с предходните години.

През последните 3 години има тенденция за намаляване на наказателните дела. През 2019 г. са постъпили общо 587 дела, свършени са – 90%, а от тях в 3- месечен срок – 85%.

Първоинстанционните дела, с внесен обвинителен акт от прокуратурата, са били 26, като при тях също има тенденция за намаляване, свързана с активността на криминалния контингент и състоянието на икономиката в региона. Два пъти по- малко през 2019 година, спрямо предходните са били делата по чл. 343 от НК и това е в резултат на приетите законодателни промени в Закона за движение по пътищата.

През 2019 година са постановени три присъди- „лишаване от свобода” за срок от 10- 30 години по дела за убийства от битов характер. Наказани са общо 28 лица, като сред тях няма непълнолетни. Няма оправдателни присъди, както и такива с наказание „доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна”.

146 са били въззивните наказателни дела, като от тях са свършени 71%.

снимка: Кюстендил Инфо - новини от Кюстендил и региона

От обжалваните пред по- горна съдебна инстанция 86 съдебни акта, са потвърдени са 52 или 77,6%, отменени са 10 дела, изменени – 5 и 19 са невърнати. Окръжен съд – Кюстендил, като въззивна инстанция на районните съдилища в Кюстендил и Дупница, е гледал 105 наказателни дела, като е потвърдил 50 или 47, 6% от тях.

Разглежданите пред 2019 граждански, търговски и фирмени дела от Окръжен съд – Кюстендил са били 933, свършени от тях са 77%. Намалява броя на несвършените дела, спрямо предходните 2 години. През 2019 г. се отчита ръст на гражданските дела със 134 на брой, като това се дължи основно на увеличения брой дела по Кодекса на труда.

Частните жалби са били 142, като свършените дела са 92% и от тях в 3- месечен срок – 98%.

Потвърдените актове от въззивните инстанции са 77%, изменените – 11%, а отменените- 12%. Окръжен съд като въззивна инстанция е потвърдил 46, 2% от делата на РС – Кюстендил и РС – Дупница.

В Окръжен съд – Кюстендил работят квалифицирани магистрати, с дългогодишен опит. От 14- те съдийски щата, 12 са за съдии и 2 за младши съдии. Два от съдийските щатове са незаети и за тях е обявен конкурс от ВСС, а един бе освободен в началото на 2020 г. от съдия Галина Мухтийска, която се пенсионира.

Действителната натовареност на съдиите в Окръжен съд – Кюстендил през 2019 година е 11, 14 дела месечно на съдия, като от тях свършените са 9, 20%.

Окръжен съд – Кюстендил е обезпечен според съвременните технически изисквания. От края на 2019 година разполага и с нова интернет страница.