Окръжен съд - Кюстендил, съвместно с Районен съд - Кюстендил проведе обучение за кметове и кметски наместници от населените места в община Кюстендил. Лектори бяха заместник-председателят на Окръжен съд - Кюстендил, съдия Мирослав Начев и съдия Андрей Радев от Районен съд - Кюстендил. Те обучиха присъстващите в заседателната зала на общината, как се връчват призовки и съдебни книжа по Наказателно-процесуалния и Гражданско-процесуалния кодекс. Кметовете бяха запознати, нагледно чрез презентация, с образци на призовки и съобщения по наказателни и по граждански дела, както и с различните хипотези при оформянето им. 

Съгласно разпоредбите на процесуалните закони, кметовете и кметските наместници в селата връчват призовки и съобщения на лица с местожителство в населеното място.

Целта на инициативата на Окръжен съд – Кюстендил бе да се дискутират проблеми при връчване на съдебни призовки и съобщения, както и да се запознаят присъстващите с особените изисквания на Закона за оформяне и своевременно връщане на документите. 

Всеки кмет и кметски наместник получи комплект с обучителни материали, със съответните текстове от НПК и ГПК, и практически правила за връчване на книжа, съобщения и призовки.

От съдилищата поясняват, че действията по призоваването и връчването на съдебни книжа са насочени към защита на правата на лицата, участващи в съдебните производства. Тези процедури обезпечават правото на страните по делата да бъдат информирани за действията на съда и насрочените съдебни заседания. Призовките и съобщенията следва да се връчват на посочените в тях лица по възможно най-бърз начин, като отрязъците се връщат своевременно. Срочното връчване на призовките дава възможност на гражданите и юридическите лица да се подготвят за насрочените съдебни заседания и да упражнят правата си в рамките на съдебните процедури.