Общият брой регистрирани безработни лица в Дирекция Бюро по труда - Кюстендил се е увеличил с 50 лица, спрямо предходния месец септември 2023 г. В сравнение със същият период на 2022 г. броя на регистрираните безработни лица се е увеличил с 248 лица.

Причината за увеличението на броя на регистрираните лица е приключване на заетостта по някои от програмите за заетост и активиране на дейностите по активиране на неактивни лица, които да бъдат регистрирани в бюрото по труда, с цел включване в подходящи обучения и устройване в заетост.

От Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил, която обслужва общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, информират, че броя на регистрираните безработни лица към края на месец октомври 2023 г. е 1 961 с равнище на безработица-10,2%.

По общини, броят на безработните лица е както следва:

  • Община Кюстендил-1896 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица – 10.1 %;
  • Община Невестино-48 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица –11.2 %;
  • Община Тррекляно-17 регистрирани безработни лица, с равнище на безработица –13.9 %.

Равнището на регистрираната безработица през месец октомври 2023 г. е изчислена като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица, установени при Преброяване 2021 г. 

Структурата на регистрираните безработни лица по образование през месец октомври 2023 г., е следната: с висше образование 172 лица, или 8.77 % от общия брой;

Със средно образование са регистрирани 625 лица, или 31.87 % от общо регистрираните. С основно образование са регистрирани 385 лица, или 19.64 % от общия брой регистрирани и с начално образование са регистрирани 779 безработни лица, или 39.72 % от общия брой.  

От общия брой регистрирани безработни лица в ДБТ Кюстендил, 576 са регистрираните продължително безработни лица, т.е. с регистрация в бюрото по труда над 1 /една/ година.