Резултатите от анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Кюстендил бяха представени по време на заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието свика областният управител инж. Александър Пандурски, участие взеха неговият заместник Кристиян Иванчов, представители на институции, работодателски и синдикални организации, а обобщените резултати от анкетното проучване представи Юлиан Карпузов - директор на Дирекция „Бюро по труда“, Кюстендил. Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Юлиян Карпузов обясни, че целевият брой интервюта за област Кюстендил е 61, а реално попълнените анкети от работодатели са 71. Профилът на работодателите, участвали в анкетирането за областта, е следният: най-голям е относителеният дял в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” – 39,9 %. Средномесечният брой на персонала за предходните 12 месеца е: до 9 наети лица – 91,5 %; от 10 до 49 наети лица – 7,0 %.

75,4 % декларират, че няма да търсят нов персонал в следващите 6 месеца. 76,7 % декларират, че срещат затруднения при намирането на работна сила – тези, които все пак търсят персонал. Анкетираните работодатели не предвиждат освобождаване на персонал за следващите 12 месеца.

По сектори на икономическата дейност най-голям е делът на обхванатите предприятия в сектор на дейност: „Индустрия” – 13,6 %; „Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа” – 11,3 %; „Строителство” – 11,1 %; „Селско, горско и рибно стопанство” – 8,5 %; „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други персонални услуги”– 6,2 %; „Финансови и застрахователни дейности” – 3,1 %; „Операции с недвижими имоти” – 3,1%; „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни офис дейности” – 1,6 %; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти” – 1,6 % от всички работодатели от областта.

Работодателите считат, че най-важните знания и умения, които трябва да притежава персонала, са: „Сътрудничество“ (Работа в екип) – 91,1 %; „Умения за самоконтрол и дисциплина” – 90,7 %; „Умения за решаване на проблеми” – 86,3 %; „Гъвкавост и адаптивност” – 84,9 %; „Социални умения” – 82,2 %; „Инициативност” – 81,8 %; „Креативност” – 78,4 %; „Умения за работа под напрежение” – 57,4 %; „Критично мислене” – 56,8 %. Като най-маловажни се определят: „Медийна грамотност” – 63,3 % и „Ръководни умения” – 51,7 %.

Като най-важна компетентност, която трябва да притежава персонала, се определя: „Личностна и социална компетентност” – 30,6 %, следва „Предприемаческа компетентност” – 17,9 % и „Езикова грамотност” – 13,9 % от попълнилите анкета. Като най-маловажни се определят: „Многоезикова компетентност” – 0 %; „Компетентност за културна осведоменост и изява” – 3,1 %; „Цифрова компетентност” – 3,1 %  от анкетираните.

38, 7 % от анкетираните работодатели смятат, че е необходимо обучение преди започване на работа, както и че е необходимо обучение на наетите работници и служители, а 35,7 % считат, че не е необходимо обучение за придобиване на изброените по-горе компетентности.

Като търсени професии за през следващите 12 месеца анкетираните работодатели определят: Шивач – 24,4 %; Оператор в дървообработването – 16,2 %; Дизайнер, Моден дизайн – 6,5 %; Офис секретар – 6,5 %; Помощник в строителството – 6,5 %; Работник в дървообработването – 6,5 %; Оперативен счетоводител – 3,8 %; Еколог – 3,3 %; Електротехник – 3,3 %; Лесовъд – 3,3 %; Машинен техник - 3,3 %; Оператор в хранително-вкусовата промишленост – 3,3 %; Строител монтажник – 3,3 %; Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост - 3,3 %; Търговски представител – 3,3 %; Озеленител – 1,2 %; Електромонтьор – 0,6 %.

Работодателите споделят затрудненията за намиране на работна сила. Според 50,8 % от тях причината е липсата на достатъчна квалификация (образование) на кандидатите. Друга причина са твърде високите изисквания от кандидатите към работодателя – 16,4 % от анкетираните; липса на желаещи за съответната длъжност – 8,2 %; липса на мотивация у кандидатите – 8,2 % .

Анкетираните работодатели изпитват най-големи затруднение в намирането на работна сила за професии: Строител монтажник – 16,4 %; Продавач консултант – 8,2%; Офис секретар – 8,2%;  Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост – 8,2 %; Дизайнер, Моден дизайн – 8,2 %; Лесовъд – 8,2 %.

Юлиан Карпузов представи и информация за действащите програми, проекти и равнището на безработица в област Кюстендил към края на месец юни 2023 г. “На територията на областта регистрираните безработни лица към 30 юни са 3 166 души. Равнището на регистрираната безработица през месец юни, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните 42 670 лица установени при Преброяване 2021 г., за областта е 7,4%. При анализиране на показателя „регистрирани безработни лица“ спрямо юни 2022 г. се наблюдава ръст от 64 лица или 2,1%“, отчете той.
 
Директорът на Бюрото по труда поясни, че продължава да се реализира Проект „Нова възможност за младежка заетост”, насочен към безработни младежи до 29-годишна възраст. „Агенция по заетостта, стартира нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект „Родители в заетост“. Основната цел на мярката е да продължи подкрепата за осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот на родителите чрез осигуряването на безплатен детегледач. Продължава и реализацията на Компонент 1 „Активиране“ по мярката „Започвам работа“. С различни дейности ще бъдат активирани безработни и неактивни лица, като бъдат приложени иновативни и интерактивни методи за привличането им на пазара на труда – организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи. Както знаете, в гр. Кюстендил вече функционира център за активиране, в който се предоставят услуги за интеграция в заетост, информиране и консултиране, ще бъдат организирани групови мероприятия, а безработните участници ще бъдат насочвани към свободни работни места, подходящи обучения за повишаване на уменията, както и за валидиране на професионални умения и квалификация“, обясни Юлиан Карпузов.

По време на заседанието бе докладвано, че за 2023 година се очаква да бъде одобрен Национален план за действие по заетостта, по който ще се реализират различни програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, насочени към различни целеви групи: младежи до 29-годишна възраст, лица над 50-годишна възраст, продължително регистрирани безработни лица, лица с увреждания, лица от рискови и уязвими групи на пазара на труда. Работодателите могат да заявят и да се финансират обучения на безработни за придобиване на професия, включително и при дуална форма на обучение, както и обучения на заети лица от микро, малки и средни предприятия по ключови компетентности.