След направено проучване на Комисията по заетост се изясни какви са потребностите от работна сила в област Кюстендил

На свое онлайн заседание постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие представи обобщените резултати от проведеното проучване на потребностите от работна ръка в област Кюстендил. В онлайн форума се включиха областният управител инж. Александър Пандурски, неговият заместник Валентина Караганова и ангажираните по темата институции. 

Резултатите от направеното проучване представи Юлиан Карпузов от Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил. Той обясни, че е направено в периода 7 септември – 14 октомври 2022 г и е второто за тази година проучване сред работодателите. В работната група, направила проучването, са включени представители на Областна администрация, Община Кюстендил, Бюро по труда в Кюстендил и Дупница, работодателски организации, неправителствени организации и други. 

Отчетено бе, че анкетното проучване е минало успешно, а преобладаващата част от работодателите, попълнили анкетата, са от частния сектор, което може да даде ясна представа за търсенето и предлагането на работна сипа на местно ниво. Анкетата може да послужи като основа за определяне на по-нататъшни приоритети за развитие на пазара на труда на областно и на ниво общини. „Тази анкета може да с използва от РУО при държавния план-прием“, подчерта Карпузов.

След обобщаване на анкетата могат да се направят следните изводи: най-голям брой работодатели, попълнили анкета, са от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” - 45,7%; средномесечен брой на персонала за предходните 12 меcецa е до 9 наети лица - 91,2%, от 10 до 49 наети лица - 7,4%. 

Сред най-важните знания и умения, които работодателите считат, че трябва да притежава персоналът, са: „Умения за самоконтрол и дисциплина” - 96,5%; „Умения за работа под напрежение” - 88,6%; „Продуктивност” - 86,8%; „Социални умения” - 72,8%; „Креативност - 68,8%; „Практически знания и умения за прилагане на нормативната уредба в oблacтта на здравословните и безопасни условия на труд” - 67,9%; „Сътрудничество” - 65,7%; „Знания и умения за предаване на натрупан опит, въвеждане в работата, текущо оценяване и обратна връзка“ - 62,6%; „Знания и умения за работа с клиенти чрез осъществяване на промотиране, продажби, търговски умения и водене на преговори” - 52,8%. 

Като най-важна компетентност, която трябва да притежава персоналът, се определя „Инициативност и предприемачество” - 39,2% от попълнилите анкета. 68,5% декларират, че няма да търсят нов персонал в следващите 6 месеца, а 88,6% декларират, че срещат затруднения при намирането на работна сила - тези, които все пак търсят персонал. 

Анкетираните работодатели изпитват най-големи затруднения при намирането на работна сила за професии: „Оперативен счетоводител” и „Касиер“ по 12,6%; „Шивач“ - 8,3%; „Строител” - 6,3%; „Търговски представител” - 6,3%; „Монтьор на транспортна техника” - 6,3%; „Работник по транспортна техника” - 6,3%; „Работник в горското стопанство” - 6,3%; „Асистент на лекар по дентална медицина” - 6,3%; „Здравен асистент” - 6,3%; „Заварчик” - 3,3% и „Ресторантьор” - 3,3%.

От анкетираните 22,6% декларират, че следваща COVID криза няма да окаже влияние. 5,9% декларират, че няма да могaт да запазят персонала при каквато и да е финансова подкрепа, в случай на нова вълна на COVID-19. Също така 88,1% считат, че в случай на нова вълна и ограничителни мерки във връзка с COVID 19, е възможно да НЕ освободят персонал при наличие на финансова подкрепа за 80% от разходите за възнаграждения и осигypoвки на персонала. 

За анкетираните работодатели с приоритет е търсенето на специалисти със средно образование в следните професионални направления: Търговия на едро и дребно; Производство и технологии — текстил, облекло, обувки и кожи; Счетоводство и данъчно облагане. Следват: Транспортни услуги; Горско стопанство; Финанси, банково и застрахователно дело; Строителство; Дентална медицина и зъботехника; Пътувания, туризъм и свободното време; Секретарски и административни офис дейности; Здравни грижи; Администрация и управление.