43 933 лв. ще бъдат отпуснати за почистване на 400-метров участък от р. Банщица в землището на с. Ябълково, община Кюстендил. Искането за финансиране на обект „Изпълнение на дейности по осигуряване проводимост на високи води на засегнат от вредното въздействие на водите речен участък на река Банщица в землище на с. Ябълково, община Кюстендил”, Областна администрация-Кюстендил е подала към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС още на 06.08.2021 г.

Река Банщица застрашава пътя Кюстендил - София

На 21.12.2021 г. е изискано допълнение на приложената документация – изготвен от инженер-хидролог с пълна проектантска правоспособност, проект на обекта. Искането за финансиране е подновено на 04.02.2022 г. от настоящия областен управител Катя Димитрова. 

С изпълнение на заложените в проекта дейности за възстановяване проводимостта на речното корито и провеждане на техническа рекултивация, ще се предотврати подкопаване и разрушаване на бреговата ивица в зесегнатите участъци и в значителна степен ще се намали риска от възникване на аварийни ситуации с евентуални негативни последици за изградената в непосредствена близост до река Банщица пътна инфраструктура Главен път I-6 Граница Македония – Гърляно – о.п. Кюстендил – Радомир – Перник – София”. Изпълнението на проекта ще доведе и до постигане на екологичните цели, заложени в Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2016-2021 г. 

Меандри на р. Банщица застрашават пътя Кюстендил - София

През 2022 г. Областна администрация-Кюстендил е подала към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС искане за финансиране на още един обект - „Изпълнение на дейности по осигуряване на надеждна проводимост на високи води на засегнати от вредното им въздействие речни участъци на реките Елешница, Банска, Соволянска Бистрица и Конявска, област Кюстендил“. 

Река Банщица е "изяла" над 200 кв. м. от нивата на земеделец. Никой не обръща внимание на жалбите му