Младежите, жените и уязвимите групи ще са във фокуса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Насочените към тези групи мерки са в унисон с визията на Европейска комисия за социална Европа и бяха обсъдени по време на второто заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. 

В работната група взе участие и областният управител на Кюстендил Виктор Янев. Срещата се организира от Министерство на труда и социалната политика и бе водена от заместник министъра Зорница Русинова.

В хода на заседанието стана ясно, че акцент ще бъдат мерките за активиране на младите хора, особено чрез изпълнението на Гаранцията за младежта, чрез включването им в стажуване и субсидирана заетост.

„Обученията за преквалификация за безработни и неактивни лица ще бъдат съобразени с нуждите на секторите, в които се очаква недостиг на работна сила през следващите години“, коментира след работната среща областният управител Янев.

По време на второто заседание стана ясно още, че сред акцентите в следващия програмен период ще е и насърчаването на балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда. Мерките ще включват достъп до образование в ранна детска възраст и възможности за трудова активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството.

Областният управител обясни още, че е коментирано активното приобщаване и насърчаване на равните възможности, по-специално за уязвимите групи, също да бъде акцент в новия програмен период. За целта ще бъдат разработени мерки за осигуряване на достъп до качествени здравни, образователни и социални услуги.

„Хората с увреждания ще бъдат включени в мерки през програмен период 2021-2027, които са насочени към активното им участие в пазара на труда“, посочи също Виктор Янев.

Планирано е създаването на повече работни места, включително в социалната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия.

И през следващия програмен период ще бъде приложен интегриран подход при предоставянето на социални услуги. Освен подпомагане процеса на създаване на нови социални услуги за деца и възрастни, ще бъде подкрепено и създаването на услуги за хора, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик. 

Мерките по Оперативна програма „Храни и допълнително материално стимулиране“ задължително ще бъдат обвързани с мерките на ОПРЧР с цел подобряване възможностите за достъп до пазара на труда и социални включване на уязвимите групи. 

По време на срещата стана ясно, че обхватът на проекта „Топъл обяд“ вероятно ще бъде разширен като териториален обхват. По проекта се предоставя „Топъл обяд“ на нуждаещи се хора в 211 общини в страната.