На 5 февруари 2021г. от 10:30ч. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в област Кюстендил.

Към настоящия момент са сключени договори за изпълнение на 588 проекта на обща стойност 147 355 569.99 лв. Данните са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), регистрирани през периода януари 2014 г.- февруари 2021 г.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са сключени 56 договора на обща стойност 18 191 753.04 лв. 39 от договорите са сключени с общинските администрации, а останалите 17 се изпълняват от фирми. 8 проекта на обща стойност 1 463 318,92 лева са сключени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - общо 448 в цялата област на обща стойност 34 420 607.57лв. От тях 225 са в община Кюстендил, 171 в община Дупница, 23 в община Сапарева баня, по 9 в общините Рила и Кочериново, 10 в община Бобов дол и 2 в община Невестино. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на производствения и управленския капацитет на фирмите,насърчаване на предприемачеството, справяне с последствията от пандемията COVID-19. Най-голям е броят на сключените договори за изпълнение на проекти по процедура „Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – общо 367 бр.

По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 23 проекта на обща стойност 46 618 368.43 лв., от които 13 са на Община Кюстендил, 9 са на Община Дупница и 1 на община Рила.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стойност 118 042,06 лв., както и един интегриран проект на Община Кюстендил, който се финансира от две оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР.

снимка: Областен информационен център

Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са на Община Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет – Кюстендил“. 9 проекта на обща стойност 26 904 565.55 лв. се изпълняват по ОП „Околна среда“, като единият е с бенефициент Община Кюстендил и е в партньорство с общините Невестино и Трекляно, а другият е на Община Дупница в партньорство с общините Сапарева баня и Бобов дол. Общините Трекляно, Бобов дол, Сапарева баня и Рила имат по един проект за рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци. Община Невестино има и проект за „Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на територията на община Невестино”, стойност 878 306,93 лв. Общините Рила, Кочериново и Бобошево са включени в два проекта на Община Благоевград за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци и проект за изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.

По Програмата за морско дело и рибарство има сключени 4 договора на стойност 1 895 957.48 лв.