На 11 декември 2020 г. Областен информационен център - Кюстендил проведе онлайн информационно събитие, по време на което експерт от центъра представи бъдещото прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В събитието взеха участие над 20 души, представители на местни и регионални власти, неправителствени организации, представители на бизнеса и други заинтересовани страни.

Във фокуса на интегрирания териториален подход стои ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, заинтересовани страни и участници на съответната територия. При интегрирания териториален подход от изключителна важност е общият интерес – целта на интегрираните проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, а не отделни мерки (респективно отделна полза) за всяка от отделните заинтересовани страни, партньори по проекта. Основен аспект на интегрирания териториален подход е комбиниране на различни ресурси за оптимално постигане на целите на местно ниво.

През новия програмен период в България се планира финансирането на концепции за ИТИ, състоящи се от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти, насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие. Освен интегрирания характер на проектните идеи и мерки, други ключови изисквания към концепциите за ИТИ са съответствие и принос за изпълнение на съответните интегрирани териториални стратегиите за развитие на регионите за планиране от ниво 2, партньорство и сътрудничество, приоритетно включване на проекти с икономическа насоченост, обхващане на различни по вид и мащаб територии на базата на конкретните нужди и потенциали, интегриране на различни секторни дейности, както и осигуряване на максимална публичност и информираност и наличие на широка обществена подкрепа.

 

Събитието е част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2020 година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г.

 

Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.