На 14.04.2022 г. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект„Еколидери за по-зелен Кюстендил” - Договор № 25-00-16/30.03.2022 г. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021–2025), Министерство на младежта и спорта.

Общата цел е да допринесе за изграждане на съзнание за гражданска позиция и поведение, екологична култура и социална отговорност в младите хора, чрез включването им в обучителни и практически дейности за подобряване и/или опазване на околната среда.

Екипът отговорен за изпълнението му представи основните акценти на Националната програма за младежта (2021–2025), финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, целите на проекта, целеви групи, предстоящите дейности и очаквани резултати, които ще бъдат постигнати с неговото реализиране.