72,1% от работодателите в Кюстендилска област нямат нужда и през следващите 6 месеца няма да имат нужда от допълнителна работна ръка. Това сочи проучване на Агенцията по заетостта, проведено в периода 01.02.-18.03.2022 г. сред работодатели в областта Резултатите от анктетата обяви директорът на Бюро по труда-Кюстендил Юлиан Карпузов по време на днешното онлайн заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, свикано от областния управител Катя Димитрова. В проучването са включени 52 фирми, развиващи дейност на територията на Кюстендилска област, предимно в секторите търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство.

91,2% от анкетираните фирми са с до 9 наети лица, от 10 до 49 наети лица – 7,4%, от 50 до 249 лица – 1,4%. Работодатели с над 250 наети лица не са анкетирани. Като най-важна компетентност, която трябва да притежава персонала, анкетираните са определили инициативност и предприемачество. 76,6% от работодателите декларират, че срещат затруднения при намирането на работна сила, като най-големи са трудностите при намиране на работна ръка за професии „продавач-консултант”, „готвач”, „монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, „шивач”, „обущар” и „социален асистент”. За анкетираните работодатели с приоритет е търсенето на специалисти със средно образование, в направления производствени технологии и текстил, облекло, обувки и кожи, търговия на едро и дребно и строителство. Преобладаващата част от работодателите са от частния сектор. Изводите от проучването имат за цел да послужат за определяне на приоритети за развитие на пазара на труда на ниво област и общини.

Резултатите от анкетата са обобщени от 7-членна комисия, назначена със заповед на областния управител. В състава й влизат представители на Областна администрация-Кюстендил, Бюрата по труда в Кюстендил и Дупница, Община Кюстендил и различни организации и институции. 

Като затруднение при провеждане на проучването често пъти в контактната информация са посочвани главните счетоводители, които в повечето случаи са външни фирми, посочи директорът на Бюро по труда-Кюстендил Юлиан Карпузов. 

Комисията по заетост прие резултатите от анкетата и взе единодушно решение да предложи на Агенция по заетостта в следващото проучване да бъдат включени повече на брой и по-големи фирми, с численост на персонала над 250 души, с цел достигане до по-пълни и всеобхватни изводи относно търсенето на работна сила. С два гласа „против” – на областният управител Катя Димитрова и нейният заместник Любомир Терзийски, Комисията по заетост одобри идеята на директора на Бюро по труда-Кюстендил към Агенция по заетостта да бъде отправено предложение анкетата да се провежда един, а не два пъти годишно, както е записано в Закона за насърчаване на заетостта. Мотивът на директора на Бюро по труда-Кюстендил бе, че няма съществена разлика в резултатите от проучването, когато то се извършва два пъти годишно. Според областният управител обаче изискването за два пъти годишно е заложено в Закона и освен това ще даде по-пълна информация за търсенето на работна сила. Решението на Комисията по заетост към ОСР-Кюстендил е да отправи предложение към Агенция по заетостта за промяна в нормативната уредба, а именно чл. 10,а л. 2 от ЗНЗ, проучването на потребностите от работна сила да се провежда веднъж годишно.