Районен съд – Кюстендил определи наказание „Пробация“ за срок от 6 месеца, по отношение на подсъдим, който се призна за виновен, в това че на 29.04.2021 г., в ТП на НОИ – гр. Кюстендил, съзнателно се е ползвал от неистински документ - трудова книжка, издадена на друго лице / родено един ден преди него през 1956 г., със същото собствено име и презиме /, на която е придаден вид, че е издадена от СМК – …, гр. Кюстендил, описана и приложена към Заявление за отпускане на пенсия, подадено до директора на ТП на НОИ – Кюстендил, когато от него за самото му съставяне не може да се търси наказателно отговорност.

Подсъдимият И. В. ще изтърпи наказание „Пробация“ за срок от 6 месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“, с периодичност два пъти седмично и „задължителни пробационни срещи с пробационен служител.

Имуществени вреди от престъплението не са причинени/