Отлична оценка за работата на Окръжен съд – Кюстендил даде председателят на ВКС, съдия Галина Захарова. Тя беше гост на Отчетното събрание на съда за 2021 година.

„Съдейки от резултатите, бих ги оценила не само като положителни, не само като много добри, а реално те са отлични. Върховенството на правото не е куха, а реална цел, с всяко заседание и всеки постановен акт. Имам резерви към отразяването на действителната натовареност на съдиите, според заложените критерии в статистиката. В натовареността не се отразява всичката дейност, за която се полагат усилия, извън пряката правораздавателна дейност, а тя изисква труд и човешко време“, заяви съдия Галина Захарова.

Оценката й за работата на Окръжен съд бе споделена и от председателя на Апелативен съд – София, съдия Даниела Дончева, която също бе гост на отчета за миналата година.

„Искам да Ви поздравя за постигнатите резултати през 2021 година, една добре свършена работа, при това в усложнена епидемична обстановка и при внедряване на новата деловодна програма / ЕИСС /. Анализът показва, че работите отговорно. Вие сте единствения съд в апелативния район, при който наказателното отделение и по- натоварено от гражданското“, коментира съдия Даниела Дончева.

Трикратно увеличение на делата за държане и разпространение на наркотици, и увеличение на делата за ПТП с летален изход ( с 50 % повече в сравнение с предходни години), отчитат от Окръжен съд – Кюстендил за 2021 година. 

„Очевидно е засилена тенденцията към неспазване на правилата за движение по Закона за движение по пътищата, имаща за резултат смърт при ПТП. Близо трикратно са увеличени делата по чл.354а от НК , което сочи на засилена активност за предотвратяване и разкриване на този вид престъпления от страна на разследващите органи“, коментира в отчета административният ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова. 

През 2021 г., в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 1263 броя дела от всички видове, като в сравнение с предходната 2020 г. е налице намаление на постъпленията със 100 дела. От общо разглеждани през годината 1615 дела, съдът е успял да свърши 1230, или 76%. 

Налице е намаление на висящите повече от 5 години дела в сравнение с предходни години, което следва да се отчете в позитивен смисъл, посочва в отчета си съдия Братанова. 

Действителната натовареност на съдиите в ОС ‑ Кюстендил през 2021 г. е била както следва: разглеждани средно месечно по 12,92 дела, свършвани средно месечно по 9,84 броя дела. И през 2021 година Окръжен съд – Кюстендил работи с намален съдийски състав.

Постъплението на наказателни дела през 2021 година утвърждава увеличение спрямо предходния отчетен период. 666 през 2021 г., спрямо 587 през 2019 г. и 644 през 2020 г. Причината за това е увеличения брой частни наказателни дела I-ва инстанция, както и увеличение на внесените от прокуратурата обвинителни актове и на въззивните наказателни дела. 

Освен класическите дела против личността- убийства, изцяло с битов характер, правят впечатление и наличие на дела за професионална непредпазливост, както и за квалифицираните състави на блудство, посочи съдия Братанова.

През годината са осъдени 38 лица. Съдът е определил наказание Лишаване от свобода, в размер между 10 и 30 години по отношение на три лица – за извършване на убийства и против собствеността. На 7 лица е наложено наказание Лишаване от свобода, в размер между 3 и 10 години - за престъпления против личността, собствеността, стопанството и за общоопасни престъпления. На 28 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 18 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК, което съставлява 64% от всички осъдени на „лишаване от свобода. 

През 2021 г. ОС - Кюстендил не е постановявал оправдателни присъди.

През отчетната 2021 г., в ОС ‑ Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 597 граждански, търговски и фирмени дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2020 г. 281 дела. От общо разглеждани през годината 931 дела съдът е свършил 581, или 54%. В 3-месечен срок са свършени 311 дела, или 54%. 

Сред най-важните събития в сектор „Връзки с обществеността“ през 2021г. са: Изложбата „Майстора писар в съда и неговите последователи“, Ученическия конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта“, Фейсбук страница „Кюстендилски съдебен район“, Анкетно проучване сред потребителите на услуги в Окръжен съд–Кюстендил.

Ученици от Кюстендил, които завършват средното си образование и ще кандидатстват във висши учебни заведения за специалност „Право“, участваха в инициативата – Ден на отворените врати в Съдебната палата в гр. Кюстендил. 

В период на епидемична обстановка, ОС – Кюстендил проведе видеоконферентна връзка с ученици от Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ - Кюстендил, на тема: „Превенция срещу употребата на наркотични вещества“, като част от посочената по-горе Образователната програма на ВСС. 

Ученици от 11-те класове на ПМГ„Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил гостуваха в Съдебната палата, като част от обучението си по „Гражданско образование.