Положителна оценка за работата на Окръжен съд – Кюстендил дадоха членът на Съдийската колегия на ВСС Олга Керелска и председателят на Апелативен съд – София, съдия Даниела Дончева, които бяха сред гостите на отчета на съда за 2023 година, представен от административния ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

„Окръжен съд – Кюстендил и двете районни съдилища са много добре структурирани, организирани и много добре работещи съдилища, с натовареност над средната за страната“, коментира Олга Керелска.

„На първо място Ви поздравявам искрено за успешната работа в една изминала и нелека година. Виждам вашата мотивираност и отговорност, и вярвам, че и занапред те ще бъдат стълб в полза на обществото ни“, каза съдия Даниела Дончева. 

Гости на представянето на отчетния доклад на Окръжен съд – Кюстендил бяха още членът на Прокурорската колегия на ВСС - Светлана Бошнакова, окръжният прокурор Камелия Стефанова, председателите на Административен съд – Кюстендил, съдия Иван Демиревски и на Районен съд – Дупница, съдия Иван Димитров, и заместник административният ръководител на Районен съд – Кюстендил, съдия Светослав Петров, както и съдии от съдилищата в съдебния район.


1 294 броя дела от всички видове са постъпили за разглеждане през 2023г. в Окръжен съд – Кюстендил. Посочените дела са разгледани заедно с висящите 421 дела. От общо разглеждани през годината 1715 дела, съдът е успял да свърши 1 382, или 81%. В края на 2023г. броят на несвършените дела е 333. Тазгодишното намаление със 152 бр. води до изравняване на постъпленията от 2021г. Данните разкриват трайна тенденция през последните пет години делата да варират между 1 250 – 1 400 броя.

Действителната натовареност на съдиите в ОС – Кюстендил през 2023г. е била – разглеждани средно месечно по 12.43 дела; свършвани средно месечно по 10.01 броя дела. 

„Постигнатата натовареност на съдиите от ОС през последните няколко години е оптимална и им дава възможност за стриктно изпълнение на служебните им задължения, задълбочено проучване на делата, произнасяне в разумен срок и изготвяне на качествени съдебни актове. Според публикуваните таблици за натовареност на магистратите в съдилищата в раздел „Съдебна статистика, регистри” в интернет страницата на ВСС, по показателите „натовареност по щат” и „действителна натовареност” за Окръжните съдилища, СГС и СпНС, за последните няколко години Окръжен съд – Кюстендил неизменно се нарежда в първата десетка на горепосочените съдилища в страната“, коментира административният ръководител, съдия Пенка Братанова.

Наказателните дела постъпили за разглеждане през 2023 г. са 705 бр., като се запазва отчетената през периода 2021 ‑ 2022г. тенденция към увеличение на постъпленията. Първа инстанция – 504 дела. Втора инстанция – 201 дела.

Внесените за разглеждане от Окръжна прокуратура – Кюстендил обвинителни актове са, както следва: за 2023г. ‑ 36 дела; за 2022г. ‑ 55 дела; за 2021г.  ‑ 44 дела. Най-многобройната категория постъпления от първоинстанционни НОХД в съда е тази по Глава ХІ – та от НК – Общоопасни престъпления – общо 19 броя, следвани от тези по глава VI – „Престъпления против стопанството“ – 7 броя и Глава IІ – та от НК – Престъпления против личността – 3 бр.

През 2023г. Окръжен съд – Кюстендил е наложил наказания на 27 лица, сред които няма непълнолетни. На 23 от тях е наложено наказание „лишаване от свобода“ до 3 години, като по отношение на 18 е приложен чл.66 ал.1 НК / отлагане изтърпяване на наказанието за определен изпитателен срок / – 69%. Окръжен съд – Кюстендил е определил наказание „лишаване от свобода“ в размер между 3 и 10 години по отношение на 3 лица – за престъпления против личността, собствеността, против реда и общественото спокойствие.

Най-много лица – 15, са осъдени за извършване на общоопасни престъпления, 6 - за престъпления против реда и общественото спокойствие и трима за престъпления против стопанството. 

Изводът е, че активността на криминалния контингент е намаляла и то по отношение на извършени тежки престъпления.

Обжалвани са 63 наказателни дела. Общото количество потвърдени актове (от върнатите към момента на доклада) са 75%, изцяло отменени – 9% и изменени – 16%.

За 2023г. е намалял броя на несвършените в края на периода дела. През тази година чувствително се е увеличил броя на свършените в 3-месечен срок дела – 92% при 83% за 2022 г и при 86% за 2021г. 

„Много добри са резултатите и от съдебния контрол на актовете на Окръжен съд - Кюстендил. Посочените показатели водят до извода, че съдиите от Наказателното отделение са полагали непрестанни усилия за разглеждането на делата и решаването им разумни срокове“, коментира съдия Пенка Братанова.

През отчетната 2023г., Окръжен съд – Кюстендил от общо приключени 61 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 21 дела, което съставлява 34%. Обжалвани са 45 наказателни акта на РС – Дупница, които са разглеждани с несвършени от предходна година дела 18 бр., или общо 63 бр. Свършени са 37 бр.; по 17 от тях присъдата е потвърдена – или 46%. Обжалвани са 24 дела на РС - Кюстендил, заедно с несвършени – 11 бр., общо – 35 броя. Свършени са 23 бр. Потвърдени са съдебните актове по 4 от тях – 17%. Няма актове с връщане за ново разглеждане, по 1 бр. присъдата е отменена с произнасяне на нова присъда, по 5 бр. присъдата е отменена отчасти с връщате за ново разглеждане и по 9 броя дела е налице изменение на присъдата.

Въззивният съд е изменил съдебните актове по 14 броя въззивни наказателни дела – 23%. Съответно, по отношение на РС – Дупница са изменени общо 5 първоинстанционни акта – 14%, при РС – Кюстендил този брой е 9 – 39%. ОС – Кюстендил е отменил изцяло съдебните актове по 10 от общо свършените 61 въззивни наказателни дела – 16%.

През отчетната 2023г. в ОС – Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 589 граждански, търговски и фирмени дела, които са разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2022г. 352 дела. От общо разглеждани 941 дела – свършени – 682 – 72%. В 3-месечен срок са свършени 310 дела – 45%. В края на 2023г. броя на несвършените дела е намален чувствително – 259.

Структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела в ОС се запазва в определени рамки. През настоящата година е налице намаление на делата по Семейния кодекс, на обезпеченията и на облигационните искове. Наблюдава се и тенденция към двукратно намаление на делата по несъстоятелност.

„Като положителен показател следва да се отбележи повишаване на броя на приключените дела, както и намаление на несвършените в края на годината дела. Несъмнено по тези показатели съдиите от ГО са положили усилия за подобряване качеството на работата си“, добави административният ръководител, съдия Братанова. 

В ОС – Кюстендил са постъпили за разглеждане 314 въззивни граждански дела, от които 143 дела по жалби срещу решения на РС ‑ Дупница, 126 срещу решения на РС – Кюстендил, 3 дела срещу решения на РС от други съдебни райони, 18 бр. жалби срещу действия на ДСИ и 24 бр.- срещу действия на ЧСИ. Те са разгледани заедно с 220 броя дела. Свършени – 399, или 77%. В 3-месечен срок – 127 дела, или 32%. Потвърдени са 68 акта на РС – Дупница – 43%. Съответно са потвърдени 124 броя – 62% от актовете на РС – Кюстендил.

Налице е ясно изразена тенденция към плавно увеличение на потвърдените актове на РС – Дупница, както и сериозно увеличение на потвърдените актове на РС – Кюстендил, пише в отчета на съда.

По отношение на връзките с обществеността, Окръжен съд – Кюстендил отчита успешното провеждане на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, като рисунки на ученици от област Кюстендил украсиха изложба „В страната на Справедливостта“ във Висшия съдебен съвет. С нея бе отбелязана деветата година от реализирането на програмата в страната, по споразумение с Министерството на образованието и науката.

Посланията на Областният ученически конкурс „В страната на Справедливостта“ 2023 г., организиран вече традиционно от трите съдилища в района, достигнаха пряко до над 1000 ученици от Кюстендилска област. Победителите в отделните категории бяха отличени на церемонии в Съдебните палати в гр. Кюстендил и в гр. Дупница. Специално изработени две песни – „Ангели“ и „Справедливост“, видео „Филм за Справедливостта“, десетки креативни постове, под формата на творби от изобразителното изкуство и от литературата, както и изключително големия интерес към категория „Пъзел“ за учениците от 4 – те класове, с участието на 35 паралелки от Област Кюстендил, отличават тазгодишния ученически конкурс.

По повод Денят на юриста и на Конституцията на Република България- 16 април 2023г., ученици от Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Дупница изиграха премиерно пиесата „В страната на Справедливостта“. Сценарият е по литературни творби, отличени в традиционния, едноименен ученически конкурс, организиран от Окръжен съд – Кюстендил и районните съдилища в Дупница и Кюстендил, със съдействието на РУО – Кюстендил.