Районен съд – Кюстендил е разгледал 4 855 дела през изминалата 2021 година. От тях близо 89% са свършените дела.

„Резултатите са изключително добри, при намален състав, в една тежка за работа година, с необичайни условия за всички. Намалява броят на несвършените дела, при запазване на броя постъпили дела през последните 3 години. Увеличава се процента на делата приключили в 3- месечен срок. Няма нито едно просрочено написване на мотиви. Значително е намалял броят на отменените актове на съдиите от РС – Кюстендил от въззивния и касационен контрол“, коментира временно изпълняващия функциите административен ръководител на Районен съд – Кюстендил, съдия Мая Миленкова. 

Действителната натовареност на съдиите от Районен съд – Кюстендил е 57, 12 дела / месечно, за наказателните съдии и 72, 8 дела / месечно за съдиите от Гражданското отделение.

Поздравления за работата на съда и за установените добри взаимоотношения, отправиха председателят на Административен съд – Кюстендил, съдия Иван Демиревски, зам.- председателите на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Росица Савова и съдия Мирослав Начев, както и административният ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, прокурор Албена Разсолкова.

През 2021 година, РС – Кюстендил е разгледал 1797 наказателни дела, като от тях: несвършени от предходен период – 260, новопостъпили – 1537. 1641 са свършените дела или 91, 3%, а несвършените са 156 или 8, 7%.

„Броят на наказателните дела, които постъпват за разглеждане в съда се запазва, но значително намалява броя на останалите неприключени, в края на отчетния период дела. За сравнение през 2020 г., те са били 260“, каза по време на отчета си съдия Мая Миленкова.

Съдът е върнал на прокуратурата 4 дела или 1, 79%. Оправдателните присъди са 5, а осъдителните - 49.

Делата за наркотични вещества разглеждани през 2021 г. са 47, новопостъпилите са 35. Приключили са 43, от тях: 6- с присъда и 37 – със споразумение.

Административно наказателните дела са 432, от които са свършени над 81%, като и при този вид дела намалява броят на неприключилите. Най- много са по Закона за движение по пътищата- 117 и 63 от тях по Закона за МВР.

През 2021 година са осъдени 254 лица, от които 1 непълнолетно. 

Гражданските дела разгледани от РС – Кюстендил през 2021 г. са 3058. Свършени са над 87%. В 3- месечен срок са приключили 2409 дела или над 90%.

„Изключително висока и положителна е оценката ми за колегите от Гражданското отделение. Процентът на обжалваните актове е значително по- нисък, спрямо предходните години, което говори за качеството на работата на съдиите от Гражданското отделение“, коментира съдия Мая Миленкова. 

Най- много са делата по Семейния кодекс – 40% и установителните искове – 31%, а делата по Кодекса на труда са 2, 59%.

Бюро съдимост е издало през 2021 година 3 925 свидетелства за съдимост или с около 1000 повече, спрямо 2020 г., като броят им е сходен с този през 2019 г.

Постъпилите дела в Съдебното изпълнение са 138 и са с 36 повече, спрямо 2020 г. В службата по вписванията са извършени 4 912 вписвания, от които 136 ипотеки и 182 възбрани.

„Благодаря на всичките си колеги, които през тези над 5 години на мандата ми като административен ръководител работиха всеотдайно, коректно, обективно, за да постигнем тези резултати, в една трудна за работа обстановка, с намален съдийски състав“, заключи съдия Мая Миленкова. По лични причини, съдия Миленкова оттегли кандидатурата си пред ВСС, като единствен кандидат за административен ръководител на съда.