Петър Шейков началник на „Държавен архив” – Кюстендил: Посещенията в читалнята са 100, издадените читателски карти -14, от които 9 с намаление за ученици, пенсионери, студенти и научни работници. Използвани са 1 058 архивни единици – 518 от читатели в читалнята и 540 – от служители на отдела.

От началото на 2021 г. отдел „Държавен архив” Кюстендил работи за изпълнение на набелязаните цели от утвърдения от ДА “Архиви” годишен план отново с приоритет на дигитализацията на архивни документи по постоянни и актуални теми, съобщи в прессъобщение до медии Петър Шейков началник на Отдел „Държавен архив” – Кюстендил.

Продължаващата вирусна епидемия и карантина от средата на март 2020 г. наложиха доста ограничения и затруднения в работата на ОДА Кюстендил. В тези условия дейността на отдела от началото на годината беше насочена главно към реализиране на планираните проверки с командировки, дигитализация и изготвяне на популяризаторски мероприятия във Фейсбук, Интернет страницата на ДАА и електронни медии, изготвяне на статии за изданията на ДАА, въвеждане и работа с електронна деловодна програма “Архимед” и др.

Планираната контролно-методическа работа с фондообразуватели по посочените списъци относно работата с документите и съхранението им в учрежденските архиви се осъществява от 3 експерта и началника на отдела. Въпреки посочените по-горе затруднения успяхме да извършим 28 основни проверки и 16 контролни с акцент върху прилагането на Закона за Националния архивен фонд, Наредбата по чл.52 от ЗНАФ, срока за съхранение на ценните архивни документи по чл. 46, необходимостта от реално действащи ПДЕК, архивохранилища и отговорници за тях, актуални индивидуални номенклатури на делата, вътрешни правила за учрежденските архиви и т.н. Получихме 38 акта за унищожаване на неценни документи, неподлежащи на запазване, на които изпратихме становище.
За 2021 г. общият брой на читателите е 67. Направихме общо 207 справки по подадени заявления, вкл. по кореспондентски път, устни консултации за местонахождението на документи за трудов стаж, за имоти в областта и в Босилеградско, Сърбия, за съдебни и нотариални документи и др.

Посещенията в читалнята ни са 100. Издадохме общо 14 читателски карти, от които 9 с намаление за ученици, пенсионери, студенти и научни работници. Използвани бяха общо 1 058 архивни единици – 518 а. е. от читатели в читалнята и 540 – от служители на отдела. Направени бяха общо 4 023 копия на документи. От тях 3 515 дигитални копия бяха направени с техника на заявителя, от които 624 копия бяха заплатени.
През 2021 г. извършихме дигитализация на планираните документи от темите “Органи на власт и управление” 136 протоколи/дигитални обекти на Общинско управления в Кюстендил с общо сканирани и описани 1083 образи. Освен това, извънредно и допълнително, дигитализирахме с много усилие на отговарящия за дигитализацията главен експерт още 46 дигитални обекта с 320 файла.

По новата тема “Значими личности за българската история: Гоце Делчев” дигитализирахме от началото на годината 6 дигитални обекти с 21 дигитални образи. Сканирахме и 1 дигитален обект/фотоалбум с 65 снимки/дигитални образи за сайта “Фотоархив”.
„Изготвихме в края на януари справка за актуализиране на информацията в административната интернет страница на ДАА. Изготвени са 1 статия за европейската архитектура на Кюстендил, отпечатана в сп. “Архивен преглед”, 1 статия за Денчо Митев – бивш директор на ДА – Кюстендил, изпратена за печат в сп. “Архивен преглед и съответно доклад за бомбардировките на Кюстендил, отпечатана в сборник с доклади от Международна научна конференция на тема “България и войната на Балканите през 1941 г.” през 2021 г.“ обясни още той.
Изготвен е регистър на старопечатните книги, съхранявани в ОДА – Кюстендил и са сканирани 63 дигитални образи на книги и книги, водени на отчет в библиотеката на отдела.

„Съставихме и качихме на страницата на отдела във Фейсбук 11 дигитални статии по документи за различни исторически събития и личности от региона, 4 информации за мероприятия на отдела. 7 информации са качени в рубриката “Новини” на страницата на ДАА. В други сайтове и електронни издания също има голям брой информации за дейността на отдела – 40 бр. Дигитални статии, публикувани на страницата ни във Фейсбук през 2021 г. – „Приятелят на кюстендилските евреи“, „Ефрем Каранов – да твориш велики дела в града под Хисарлъка“, „Държавен архив показва заповедите за назначаване и освобождаване на Владимир Димитров – Майстора от длъжността писар в Окръжен съд – Кюстендил“, „2 април – Международен ден на детската книга“, „Държавен архив – Кюстендил получи ценно дарение в областта на медицината“, „Държавен архив – Кюстендил получава още документи на кюстендилския художник Стефан Десподов – Деспо“ и др. От началото на годината подбрахме документи, сканирахме с водния знак на ДАА и показахме на страницата на ОДА – Кюстендил във Фейсбук 10 самостоятелни дигитални изложби главно по случай 70-годишнината на българските държавни архиви, в които взеха участие всички служители на отдела. Дигиталните изложби, публикувани на страницата ни във Фейсбук през 2021 г., са „143 години от Освобождението на Кюстендил“, „80 години от Бомбардировката на Кюстендил – 6 апр. 1941 г.“, „Ваксинацията в Кюстендилско 1893 – 1942 г.“, „Автомобилни ралита за жени 1981 – 1987 г.“ по случай 8 март, „Топ 10 на най-интересните документи, съхранявани в ОДА – Кюстендил в периода от 1983 – 1992 г.“ и др. На бул. „България“ бе експонирана съвместна изложба с Община Кюстендил, Отдел „Култура и духовно развитие“ на тема: „Кюстендилска пролет“. Друга съвместна изложба е с Окръжен съд – Кюстендил на тема: „Майстора – писар в Съда и неговите последователи“. Съвместна видео презентация с Регионална дирекция по горите – Кюстендил на тема: „Седмицата на гората“, публикувана в www.youtube.com Поради усложнената епидемиологична обстановка, отново отбелязахме международния Празник на архивите 9 юни само с обявяване имената на определените за читател, дарител и приятел на архивите за 2020 г. на пресконференция пред местни медии без присъствието на публика. Освен това подготвихме и експонирахме във фоайето на І и ІІІ ет. в сградата на отдела, на 3 табла копия на най-ценни архивни документи. Събитието беше отразено в електронните и други медии. Участвахме в общо 4 телевизионни предавания – 1 репортаж и 4 интервюта по “Кабел Сат Запад”, както и в 9 интервюта по радио “Фокус–Кюстендил”, “Радио Благоевград” и радио “Стримоника” - Кюстендил за дейността на отдела в епидемиологичната обстановка, новоприети документи, годишнини, празници, юбилеи и исторически дати за региона. Участие през 2021 г. във виртуална Международна научна конференция по Интернет на тема “България и войната на Балканите през 1941 г.” с доклад за бомбардировките на Кюстендил, отпечатан в сборник.“ обобщи Петър Шейков Началник на Отдел „Държавен архив” – Кюстендил