В ПМГ "проф. Ем. Иванов" се очаква да се запазят двете паралелки 5ти клас, вместо както беше предложено да е само една. Родители на ученици от НУ "Св. Климент Охридски" са събирали подписка срещу предложението само за една паралелка.

На свое онлайн заседание днес постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува единодушно държавния план-прием /ДПП/ за учебната 2022 – 2023 г. Заседанието бе свикано и председателствано от областния управител на Кюстендил Катя Димитрова. 

Пред членовете на Комисията държавния план-прием за област Кюстендил представи ст. експертът от Регионално управление на образованието инж. Силвия Тонева. Тя отчете, че за учебната 2021 – 2022 г. той е изпълнен на 97,3%. Съдържал е 37 паралелки, но са изпълнени 36 – 24 са за професионално образование и 13 за профилирано обучение. Не е реализирана една паралелка по профил /Предприемачески/. Относно пълняемостта на паралелките: общо 18 /9 професионални и 9 профилирани/ са били с по 26 ученици. Инж. Силвия Точева даде информация и за реализирания ДПП по общини. 

Предложението на РУО – Кюстендил за ДПП в 8-ми клас за 2022 – 2023 г. включва следните прогнозни целеви стойности: максималният брой паралелки за областта е 38; места професионална подготовка - 63,65% от общия брой ученици в професионални паралелки в областта; 57,13% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта в STEM професии и профили. Броят на учениците в 7-ми клас в област Кюстендил, които ще участват, е 964. Съотношението с предходните години е: 2020/2021 – 943-ма ученици; 2019/2020 – 974 и за 2018/2019 – 1011 ученици. По общини за 2021/2022 г. най-много са учениците в Дупница и Кюстендил – 417 и 400, най-малко в Трекляно и Бобошево – 9 и 3. 

Старши експертът от РУО обясни също, че от възможния брой паралелки – 38 на брой, в Кюстендил се очаква да бъдат 17, в Дупница – 16, Бобов дол – 2, Сапарева баня – 2 и Кочериново – 1. От тези 38 на брой паралелки предложението съдържа: 25 паралелки за професионално образование /от тях 23 в дневна форма и 2 в дуална система/ и 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение /чужди езици, математически, софтуерни и хардуерни науки, природни и хуманитарни науки/. 

Съотношението профилирани и професионални паралелки в предложения ДПП за учебната 2022/2023 г. е 34,21% за профилирани паралелки и 65,79% за професионални. Предложеният прием за 38 паралелки осигурява 988 места при пълняемост 26 ученици. Пред членовете на Комисията по заетост инж. Силвия Тонева представи предложението на планираните паралелки по общини и съответно по училища. 

Предложението на РУО - Кюстендил за ДПП за учебната 2022/2023 година е изготвено при спазване на нормативните документи на база: предложения на директорите на училищата, осъществяващи прием след завършено основно образование; броят на учениците в седми клас през учебната 2021/2022 година; потребностите от подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плановете за икономическо развитие на общините в областта; становища на Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил и Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница за търсените професии на пазара на труда; становищата на кметовете на общините. Предложението за план-прием на всяко училище е съгласувано с кмета на съответната община. Подадените заявки за обучение по специалности от професии за нуждите на пазара на труда от отделни работодатели и регионални звена за област Кюстендил на национално представени работодателски организации. Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на ДПП в VIII клас и на допълнителния ДПП в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година. Прогнозни целеви стойности по индикатори за област Кюстендил. Конструктивните работни срещи и доброто взаимодействие с общинските власти, с работодателите и с директорите на училищата, осъществяващи прием след завършено основно образование.

По втора точка от дневния ред Комисията по заетост взе решение да предложи на министъра на образованието и науката да се промени чл. 50 от Наредба номер 10 от 2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, като отпаднат ал. 3, 4, 5 и 6.

Втора точка касаеше постъпило мотивирано предложение от директора на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – град Кюстендил за изменение на нормативната уредба. Искането е в училището да има прием не за една, а за две паралелки в 5-ти клас. 

По точка 3 от дневния ред решението на Комисията бе да не съгласува предложението на РУО – Кюстендил за ДПП в 5-ти клас за учебната 2022 – 2023 г. за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - град Кюстендил. Предложението на РУО съдържаше една паралелка за 5-ти клас, с 26 места, за профил „Математически“. В предходните години училището е приемало по две паралелки в 5-ти клас, поради което Комисията взе решение предложението за ДПП в пети клас за учебната 2022/2023 год. на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ да бъде 2 паралелки.