По време на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие бе съгласуван държавният план-прием в област Кюстендил за учебната 2020/2021 г. Предложението за държавен план-прием в VIII за професионални гимназии, профилирани гимназии, средни училища бе внесено за съгласуване в Комисията по заетост от РУО – Кюстендил.

Заседанието председателства зам. областният управител Райчо Цветин. От страна на Областна администрация – Кюстендил присъстваха също заместникът д-р Матей Попниколов, главният секретар Гергана Михайлова и Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“. В заседанието се включиха директори и учители от цялата област, представители на общински администрации, на териториални структури и работодателски организации.

Подробна обосновка и анализ на предложението пред присъстващите направиха експертът инж. Силвия Тонева и началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева-Николова. Отбелязано бе, че предложението е съобразено с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плановете за икономическо развитие на общините в областта. С така предложения план-прием за учебната 2020/2021 г. се осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици, също така качествено образование и се постигат прогнозните целеви стойности за държавния план-прием на МОН.

Началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева-Николова обясни, че предложението на държавния план-прием е изготвено на база брой ученици, обучавани в седми клас, от предложенията на директорите; потребностите от подготовка на кадри; от становищата на бюрата по труда и кметовете на общини; от подадените заявки за обучения по специалност от работодателски организации; от проведените конструктивни работни срещи и доброто взаимодействие с общинските власти, работодателите и директорите на училищата.

Предложението на РУО – Кюстендил включва 37 паралелки, като съотношението в предложения план-прием на профилирани към професионални паралелки е 38% към 62%. Профилирани са 14 паралелки, а професионални – 23.

18 от планираните 23 паралелки за професионално образование са в дневна форма на обучение, а 5 – обучение чрез работа /дуална форма на обучение/.

Стана ясно още, че в предложението за държавния план-прием се включват 4 нови специалности от професии, които са заявени от директорите: „Промишлена електроника“, „Компютърна графика“, „Програмно осигуряване“ и „Електрически машини и апарати“.