Отлична оценка за качеството на административното обслужване в Окръжен съд - Кюстендил дават 52,2% от участвалите в Анкетата за проучване на мнението, на ползващите услугите на съда. Много добра оценка поставят 39,1% от анкетираните, „Добра“- 4,3%, „Задоволителна“- 4,3%. Нито един от участниците не е поставил „Незадоволителна“ оценка.

На въпроса „Отношението на служителите към Вас е?“- 65,2% отговарят „Отзивчиво и любезно“, 56,5% - „Професионално и компетентно“, 17,4%- „Равнопоставено и с уважение“. Няма нито един отговор даващ информация за грубо и пренебрежително или непрофесионално и некомпетентно отношение.

Анкетата бе проведена в периода 15 февруари- 17 март 2021 година, чрез анонимно попълване на Анкетни карти, пускани в непрозрачни кутии пред съдебните зали и регистратурата на съда, и онлайн, на интернет страницата.

В проучването на Окръжен съд – Кюстендил са се включили адвокати, юрисконсулти и процесуални представители, страни по дела, вещи лица, свидетели, съдебни заседатели. Над 50% от тях са комуникирали със служителите на Регистратура и в Съдебно деловодство.

78% от анкетираните са били в съда за участие в съдебно заседание, 39% са правили справка по дело, над 21% са подавали документ за образуване на дело, други 17% са искали преписи от документи. Сборът на процентите надхвърля 100%, защото анкетираните имаха право да посочат повече от един отговор на някои от въпросите.

90,5% от участниците в анкетата посочват, че са получили „Напълно“ необходимата им информация, 9,5% дават отговор „Отчасти“, няма посочил отговор „Не получих“.

„Спазват ли се законовите срокове на съответната услуга?“- 91,3% от отговарят с „Да“. Има едно критично мнение относно обявяването на решенията на съда в едномесечния срок.

Близо половината от анкетираните заявяват, че административното обслужване е на нужното ниво. 30,4% посочват, че е необходимо предоставяне на повече услуги по електронен път. Според 17,4% трябва да се подобри бързината в обслужването.

87% от анкетираните дават отговор, че са информирани за работата на Окръжен съд – Кюстендил, 8,7% са на противоположното мнение, а 4,3% не могат да преценят. Над половината се информират за дейността на съда от интернет страницата му. 65,% посочват, че получават нужната им информация на място, в съда, 26% - по телефона, 13% от средствата за масова информация и 9% от Единния портал за електронно правосъдие.

52,2% от участвалите в допитването, организирано от Окръжен съд – Кюстендил оценяват информацията, публикувана на интернет страницата на институцията като „Актуална“, 47,8% като „Ясна“, а 17,4% като „Изчерпателна“. За 13% информацията е „Неактуална“, а за 4,3%- „Непълна“.

На въпроса „Как се информирате за работата на съдебната власт в Кюстендил?“ – по над 60% отговарят „От личен опит“ и „От интернет страницата на съда“. По 17,4% се доверяват на електронните медии и телевизията, 8,7% разчитат на социалните мрежи, а 4,3% на радиото.

 

„Благодаря на всички участвали в допитването. Отговорите на всички въпроси ще бъдат подробно анализирани. Благодарим за високата оценка за качеството на работата на съда. Благодарим и за посочените слабости, за отстраняването, на които ще се набележат необходимите мерки“, коментира председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.