На свое редовно заседание днес Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил прие отчет за дейността на Асоциацията за 2020 г. Заседанието се проведе при дистанционна форма на работа, чрез видеоконферентна връзка с всяка от общините – членове на Асоциацията и ВиКО „Кюстендилска вода“ ЕООД. То бе водено от областния управител Виктор Янев, който е и председател на Асоциацията.

Като точка от дневния ред бе приемането на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2020 г. Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, прие и годишния финансов отчет (ГФО) за 2020 г.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

Членовете на Общото събрание приеха също предложения проект за бюджет на Асоциацията за 2021 г., формиран от: дължими вземания от вноски към 01.01.2021 г. – 60901.00 лв.; вноски за финансиране за 2021 г. – 48571.00 лв. Те са определени от: вноската на държавата в размер на 17000 лв. и вноски на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им, както следва: Кюстендил - 30,54% /14 834 лв./, Дупница - 22,64% /10 996 лв./, Бобов дол - 4,56% /2 215 лв./, Кочериново - 2,62% /1 273 лв./, Рила - 1,45% /704 лв./, Бобошево - 1,45% /704 лв./, Невестино - 1,42% /690 лв./ и Трекляно - 0,32% /155 лв./