На събранието бе приет отчетът за дейността за 2019 г. на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД. Това стана по време на общо събрание, което се проведе в Областна администрация – Кюстендил. То бе председателствано от областния управител Виктор Янев. На срещата присъстваха общински кметове, представители на общинските администрации и на ВиК операторите „Кюстендилска вода“ ЕООД и „ВиК - Дупница“ ЕООД.

Приемането на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК бе следващата точка от дневния ред. Общото събрание обсъди и прие още годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциация по ВиК за 2019 г.

В дневния ред на срещата бе включено също приемане на бюджета на Асоциация за настоящата 2020 г. Вноската на държавата е в размер на 15 000 лева, а вноските на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им, са както следва: Кюстендил – 13 089 лв., Дупница – 9 703 лв., Бобов дол – 1 954 лв., Кочериново – 1 123 лв., Рила – 621 лв., Бобошево – 621 лв., Невестино – 609 лв. и Трекляно – 137 лв. Общият размер на вноските на членовете на Асоциацията за 2020 г. е в размер на 42 857 лв.

По препоръка на министъра на МОСВ Емил Димитров, по време на заседанието представителите на двата ВиК оператора предоставиха информация относно състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване при възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването в обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода‘‘.

На вниманието на членовете на Асоциацията бе представена и информация относно изпълнението на задълженията, произтичащи от Директивата за пречистване на отпадъчни води от населените места и изпълнение на заложените мерки в Плана за управление на речните басейни за 2016 - 2021 г.