На 2 септември 2020 г. Община Кюстендил обяви процедура за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи към Община Кюстендил. Общият размер на средствата в рамките на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи е 100 000 лв.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по схемата, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

 • • минимална сума на финансова помощ: 1 000 лв. с ДДС.
 • • максимална сума на финансова помощ: 5 000 лв. с ДДС.
 • • Бенефициентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност до 2000 лв. с ДДС, осигурят нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Бенефициентите с проектни предложения с искане за БФП на стойност между 2000 и 5000 лв. с ДДС, осигуряват собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лв. и нефинансов принос /доброволен труд/ към изпълнение на проектните инициативи.

Финансовият ресурс получен от "Общински фонд за подкрепа на местни инициативи" може да бъде ползван само на територията на населените места в община Кюстендил.

снимка: Туристическа дестинация Кюстендил

Допустими дейности по инициативата са:

 • • Почистване на паркови пространства/зони за отдих/междублокови пространства/ прилежащи площи към сгради, в режим на етажна собственост/пешеходни зони;
 • • Благоустрояване на прилежащи площи към сгради, в режим на етажна
 • собственост и на пространства към обществени сгради;
 • • Създаване, реновиране и/или възстановяване на нови паркови прост¬ранства/зони за отдих/пешеходни зони, посредством:
 • • залесяване и засаждане на почистени площи, съобразено с плана на зелената система на населеното място и подробния устройствен план.
 • • поставяне на градинско обзавеждане в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жи¬телите на населеното място;
 • • закупуване на дребна техника/оборудване с цел поддръжка на об¬лагородените площи;
 • • Закупуване и/или ремонтиране на детски и/или спортни съоръжения;
 • • Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от домакинс¬тва, включително на зелени отпадъци.

Недопустими дейности:

 • - Проектни идеи/инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба, с изключение приходите от управление на от¬падъците, които следва да се използват за поддържане на постигнато¬то с проектната идея/инициатива;
 • - Проектни идеи/инициативи, свързани с изпълнението на дейности върху имот, с частно право на собственост;
 • - Дейности за закупуване на материали, оборудване и други, които нямат връзка с изпълнението на одобрените дейности;
 • - Дейности за закупуване на оборудване - втора употреба.

Забележка: Разделно събраните отпадъци се предават на организации по оползотворяване, притежаващи съответните документи по ЗУО.

Подробна информация за Изискванията за кандидатстване, както и пълния пакет документи може да изтеглите от тук
https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_jdownloads&view=download&id=2236&catid=29Крайният

Крайният срок за подаване на предложенията е 28 Септември 2020 г.