36 възпитателни дела срещу малолетни и непълнолетни са образувани в Кюстендил от Местната комисия за борба с противообществените прояви.

По-голяма част от извършителите са момчета – 31 и по-малко момичета – 5. Сигналите са подадени до Районната прокуратура и полицията.

Възрастовата граница на провинилите се деца варира от 9 до 18 години. Основно образуваните дела са за кражби, физически и психически тормоз, повреждане на чуждо имущество, непристойно поведение, притежание на наркотици и управление на автомобил без книжка.

Сред мерките, които се прилагат са предупреждение, поставяне под възпитателен надзор на родителите, предупреждение за настаняване във възпитателно училище - интернат с изпитателен срок за три месеца, както и подставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател.

снимка: Кюстендил Инфо

Като помощен орган на комисията е и действащият консултативен кабинет, свързан с вторичната превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. През миналата година през него са преминали 30 деца и техните родители в изпълнение на наложени възпитателни мерки или такива родители на малолетни или непълнолетни, които просто за поискали съдействие. С тях работят девет обществени възпитатели, сред които са психолози, педагози и социални работници.

През изтеклата учебна година 314 ученици са наказани със забележка, двама са преместени в друга паралелка на училището, в което се обучават, на 41 ученици е отправено предупреждение за преместване в друго училище, двама са преместени, а четирима са с наложена самостоятелна форма на обучение.

Статистиката показва, че през учебната година 11 % от учениците имат наложени наказания. Само в Началното училище „Свети Климент Охридски” и Спортното училище „Васил Левски” няма наказани .