Микро и малки предприятия от цялата страна ще могат да кандидатстват от утре, 14 май, по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустими кандидати по процедурата са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите и които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност през 2019 г. Изисква се кандидатите да са регистрирали спад поне 20% в нетните приходи от продажби за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборота (нетни приходи от продажби) през 2019 г.

Предприятията могат да кандидатстват за безвъзмездно финансово подпомагане от 3 000 до 10 000 лв. Заявената помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., поради което допустими по процедурата са единствено кандидати с отчетени поне 30 000 лв. нетни приходи от продажби за 2019 г.

Допустими по процедурата са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от COVID-19, като задължително условие е те да са извършени след 01.02.2020 г., в т.ч. разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи; разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); разходи за персонал (допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение - 13.03.2020 г.).

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта e необходим валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или упълномощено от него с изрично пълномощно лице

За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за административно съответствие и допустимост, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата, който към момента е 173 000 000 лв.

За повече информация относно условията за кандидатстване по процедурата, както и за системата за електронно кандидатстване може да се обръщате към Областен информационен център – Кюстендил на следните тел.: 078 52 02 12, 0876 172 766, 0876 172 788, на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..