През последните месеци се наблюдава съхнене в иглолистните гори в териториални поделения на ЮЗДП в областите Благоевград и Кюстендил, причинено от ръждивата борова листна оса.

Гъсениците й са растителноядни и не са опасни за хората, но може да доведат до сериозно обезлистване на дърветата. Тази година най-силно засегнати са горите в районите на държавните горски стопанства в Симитли, Благоевград и Рилски манастир. Преди две години вредителят беше обхванал борови гори в района на Радомир и Дупница, което наложи провеждането на въздушно пръскане.

Гъсениците на боровата листна оса се излюпват в началото на пролетта и се хранят с иглолистата през месеците април и май. Младите гъсеници изяждат частично листата и оставащите части пожълтяват и причиняват наблюдаваното „съхнене“ на гората, което е повод за многобройните сигнали и запитвания от загрижени приятели на гората. Независимо от това в същата година отново се появяват нови иглици и дърветата се възстановят.

В прогнозата на Лесозащитна станция - гр. София, която е компетентният орган по защита на горите от болести и вредители, беше предвидено провеждане на въздушно пръскане срещу ръждивата борова листна оса в засегнатите райони през пролетта на 2020 г. Според биологията на вредителя и вида на използвания продукт за растителна защита провеждането на лесозащитни мероприятия през настоящата година трябваше да се извърши в срок не по-късно от края на м. април. Поради обявяване на извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19, предвиденото въздушно пръскане се отложи за следващия вегетационен период.

Специалистите по лесозащита и лесовъдите от териториалните поделения на ЮЗДП, ЛЗС-София и РДГ Благоевград ще продължават да наблюдават и в следващите месеци горските територии за болести и вредители.

Повече информация за вредителя може да се намери на интернет страницата на ЮЗДП.