На 25 Ноември 2019 год. ще започне процесът на групова горска сертификация по международния FSC стандарт в Югозападното държавно предприятие. Целта е всички териториални поделения да получат сертификат за отговорно управление на горите, какъвто вече притежават 4 от тях – „ДЛС Дикчан”, „ДЛС Осогово”, „ДГС Якоруда” и „ДГС Кюстендил”.

Първата стъпка по сертификацията е провеждането на предварителен одит в 18 държавни горски и ловни стопанства намиращи се на територията на областите Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник и Софийска. Представители на холандската одиторска компания "Контрол Юнион Сертификейшънс” ще извършат проверки на терен и по документи, за това как се прилагат изикванията на FSC стандарта за гарантиране на екологичните, социални и икономически ползи от горите.

снимка; ЮЗДП Благоевград

В процеса на сертифицирането много важна е ролята на всички заинтересовани страни, които имат възможност да коментират и внасят предложения за подобряване на горскостопанските практики. Повече информация за това може да бъде намерена в публичното известие за провеждане на предварителния одит на интернет страницата на ЮЗДП (http://www.uzdp.bg/bg/news/new/952/ИЗВЕСТИЕ.html).

На следващ етап предстои предварителен одит и в останалите 18 държавни горски и ловни стопанства в областите Благоевград и Кюстендил. Условие за издаването на FSC сертификат е успешното преминаване през основен одит, последван от ежегодни проверки.

Горската сертификация по FSC е пазарен механизъм, който благодарение на международния контрол дава най-високи гаранции на потребителите, че закупуват дървесина от отговорно управлявани гори. Именно увеличаващото се търсене на сертифицирана дървесина и растящите очаквания на обществото за по-устойчиво стопанисване на горите налагат сертификация на всички държавни гори в Югозападна България като един от основните приоритети на ЮЗДП.