След анализ на резултатите от международни експерти ще стане ясно дали предприятието ще получи сертификат по FSC®

 

Приключиха основните одити по групова горска сертификация, които започнаха преди месец в общо 34 несертифицирани териториални поделения на Югозападното държавно предприятие. Целта на одитите беше да се провери как се прилагат изискванията на националния FSC® стандарт за устойчиво управление на горите в обхвата на двете групи от стопанства – Север и Юг, управляващи държавни горски територии с обща площ от над 600 000 хектара. Към момента 4 стопанства - „ДЛС Дикчан”, „ДЛС Осогово”, „ДГС Якоруда” и „ДГС Кюстендил” притежават FSC® сертификат.

Одитите бяха извършени от експерти на чуждестранните одиторски компании „Контрол Юниън“ и „Соил Асосиейшън Сертификейшън“ в 10 териториални поделения, подбрани на извадков принцип. Проверки по документи и на терен се проведоха в държавните горски стопанства в Белица, Брезник, Елин Пелин, Земен, Невестино, Петрич, Рилски манастир, София, както и в държавните ловни стопанства Искър и Кричим.

Като най-съществен напредък е отчетен започналият процес на идентифициране и прилагане на мерки за опазване на редките биологични видове и вековните гори, както и за подобряване на екологичните функции на горите по отношение защитата на водите, почвата и рекреационните обекти.

снимка: ЮЗДП

Повече усилия от страна на горските стопанства са необходими за подобряване и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на горските работници при дърводобив, както и при поддръжката на горските пътища в в добро експлоатационно състояние.

Успешното прилагане изискванията на горската сертификация по FSC® е най-добрата гаранция, че държавните гори в одитираните стопанства се управляват природосъобразно и в обществен интерес”, коментира директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов.

Горската сертификация на държавните гори е един от приоритетите на Министерството на земеделието, храните и горите и в частност на ЮЗДП, с оглед увеличаващото се търсене на сертифицирана дървесина и растящите очаквания на обществото за по-устойчиво стопанисване на горите. FSC® стандартът е ключов инструмент за повишаване квалификацията на горските служители, за подобряване комуникацията и взаимодействието с местните общности, както и за осигуряване опазването на биоразнообразието и екосистемните услуги, които предоставят горите ни.