Читалище "Братство 1869” Кюстендил спечели проект по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Целта на програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Проектът "Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма” ще се реализира в рамките на 15 месеца в партньорство с Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавле“, гр. Пирот, Сърбия.

снимка: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

Проекта цели да повиши качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион, както и да се разработят нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младежите.

Целевите групи, които ще се възползват са: ученици, безработни, представители на бизнеса, институции, власти, НПО, туристи и населението на трансграничния регион.

Всички резултати от проекта ще донесат допълнителни ползи като: осигуряване на ключови бизнес умения и създаване на възможности за самостоятелна заетост на младите хора; по-доброто използване на местния потенциал, забавяне процеса на миграция и постигане на устойчиво икономическо развитие от двете страни на границата; увеличаване на възможностите за интелигентен икономически растеж на местно и трансгранично равнище и др.