На 24 и 25 февруари 2017 г. в гр. Кюстендил и гр. Крива Паланка се проведоха две еднодневни съвместни Кръгли маси на тема „Възможности и предизвикателства за осигуряване на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния район".

Инициативите са част от проект „СТЪПКИ - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, № CB006.1.22.142, реализиращ се по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония,  съфинансирана от Европейския съюз. Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” в партньорство със Сдружение "Регионален център за сътрудничество - Спектър", гр. Крива Паланка, Македония.

В рамките на Кръглите маси бяха представени резултатите от проведено онлайн проучване и проект на доклад за оценка на възможностите и предизвикателствата за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион. Беше чуто мнението на участващите заинтересовани страни по темата, което ще бъде отразено във финалния Доклад за състоянието на туристическия сектор в региона и ще бъдат предложени подобрения, насочени към квалификацията на персонала и промотиране на инициативи, свързани с маркетинг и предприемачество.

Резултатите от онлайн проучването и проекта на доклада бяха представени от доц. Косьо Стойчев, Управител на „Региоплан” ЕООД /външен изпълнител по дейността, провеждащ проучването и анализа/ и завеждащ катедра в СУ „Св. Климент Охридски”. Кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта направиха ръководителя на проекта и председател на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил Иван Андонов и Председателя на партньорската организация от Крива Паланка Методи Цветковски.

В двете срещи се включиха 65 представители на местна власт, туристически организации, НПО, студенти от Кюстендил и Крива Паланка. Кръглата маса в Кюстендил бе открита от Кмета на община Кюстендил г-н Петър Паунов, който изрази своята положителна оценка за проекта и пожела успешно реализиране на заложените инициативи. В срещата се включиха и зам. Областните управители на област Кюстендил г-жа Катерина Янчева и г-н Людмил Стоянов, г-жа Юлиана Хаджиева – директор на „Бюро по труда - Кюстендил” и др.