ЮЗДП ПРОДЪЛЖАВА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ГОРСКИ ПЪТИЩА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Приключи изпълнението на поредния инвестиционен проект за строителство на горска пътна мрежа на територията на Югозападното държавно предприятие. Изграденият в района на „Държавно горско стопанство Кюстендил” траен горски път „Дождевско дере” – трета степен, е с дължина малко над 5 километра и е покрит с трошено-каменна настилка. Трасето попада изцяло в землището на село Горно Уйно, само на 3 км от границата със Сърбия.

Теренът е високопланински, със стръмни и на места отвесни склонове. Пътят води до недостъпен басейн, в който поради липсата на горска пътна мрежа през последните 20 години не са извършвани никакви лесовъдски дейности. За укрепване на проблемните участъци и осигуряване стабилност на дерето са изградени предпазни съоръжения /габиони/. Построени са също 19 тръбни и плочести водостоци за пресичане на дерето и отводняване на канавките. Изграденият на река Драговищица нов масивен стоманобенов мост свързва горския път с републиканския път от Кюстендил до границата със Сърбия.

ЮЗДП изгради мост над река Драговищица
снимка: ЮЗДП Благоевград

Проектът е включен в инвестиционната програма на ЮЗДП и се финансира със средства от фонд „Инвестиции в горите”. С реализирането му ще се улесни изпълнението на заложените лесовъдски и ловностопански дейности както за усвояване на дървесината, така и за подобряване на охраната и контрола в горите, поддържане на екосистемите и достъпа до района при възникване на горски пожари.

Предстои въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.