Съдия Галина Мухтийска от Окръжен съд – Кюстендил бе един от 6те съдии, които получиха най - високото отличие в съдебната власт - "личен почетен знак: първа степен – златен“

 

Съдиите са отличени за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Председателят на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов връчи отличие "личен почетен знак: първа степен – златен“ и "служебна благодарност и грамота“ на Красимир Иванов Харалапиев – съдия и председател на Трето наказателно отделение във ВКС.

снимка: Окръжен съд Кюстендил

"Личен почетен знак: първа степен – златен“ получиха Галина Драганова Мухтийска – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд – Шумен, Татяна Йорданова Александрова – съдия в Окръжен съд – Враца, Румен Георгиев Катрев – съдия във Военен съд – Пловдив и Надя Иванова Георгиева – съдия в Окръжен съд – Монтана.

През отчетния период  от Юли до Декември 2019 г., с решение на Съдийската колегия са поощрени общо 17 съдии от цялата страна.

Съдия Галина Мухтийска има повече от 40 години юридически стаж. Работи като съдия от 1983 година до 12 Януари 2020 год. Вишият съдебен съвет гласува за освобождаването й от длъжност, поради навършване на необходимата възраст за пенсиониране. За времето от 1994 до 2010 година, съдия Мухтийска е била заместник административен ръководител на Окръжен съд - Кюстендил. Разглежда граждански, търговски дела, както и дела по несъстоятелност.

С решение на съдийската колегия, отличените съдии са наградени и с парични награди по 1000 лв.

Поощрените магистрати изказаха благодарност към членовете на съдийската колегия за високата оценка към изпълнението на професионалните им задължения и личния им принос за утвърждаване върховенството на закона и авторитета на съда.