Областният съвет за развитие на област Кюстендил проведе свое редовно заседание, което бе председателствано от областния управител Виктор Янев. В него се включиха представители на деветте общини, зам. областните управители д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, както и главният секретар на институцията Гергана Михайлова.

В хода на заседанието бяха направени предложения за членове на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югозападен район. Да бъдат отново представители на общините от област Кюстендил в РСР бяха предложени досегашните такива – кметовете Петър Паунов и инж. Методи Чимев. Мотивът бе, че те са градоначалници на двете най-големи общини в областта – Кюстендил и Дупница.

Като точка от дневния ред бяха представени изготвените от общините анализи на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

снимка: Областна администрация Кюстендил

По време на Съвета експерти от Областна администрация презентираха предложенията за промени в Закона за регионалното развитие. Членовете на Областния съвет за развитие се запознаха детайлно с Проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗРР. Стана ясно, че причините за предлаганите промени са изводите от извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите показват, че има недостатъчна ефективност в мерките за преодоляване на вътрешнорегионалните различия, има необходимост от наложителна оптимизация на системата от документи и необходимост от извършване на нормативна промяна.

Като мерки вече има предприети действия за промяна в съществуващото законодателство. Направени са и предложения за промени: нова система от документи; промяна в структурата и състава на регионалните съвети за развитие; нов модел на работа на РСР; разширяване на структурата и правомощията на РСР; определяне на членове с право на глас в Управителния състав и експертен състав /с три отделни звена – медитация, публични консултации и предварителен подбор/ в регионалните съвети.