За по-малко от 7 месеца от откриването на поточната линия за автоматизирано контейнерно производство на фиданки в разсадник Локорско, Югозападното държавно предприятие вече осигурява контейнерни фиданки за реализиране на редица природозащитни проекти и инициативи в България.

До момента над 10 000 контейнерни фиданки от черен бор, космат дъб, източен чинар, черна елша и бряст са предоставени за залесителни акции, организирани съвместно с партньори, медии и доброволци. Последната партида от 4200 бр. са закупени от WWF България и ще бъдат залесени тази есен с цел възстановяване на крайречни горски екосистеми в страната. На 2 Ноември край с. Локорско, в района на „ДГС София”, предстои поредна доброволческа залесителна акция, като фиданките за нея също осигурява ЮЗДП.

снимка: ЮЗДП

През месец Ноември тази годинина е планирано провеждането на мащабни залесителни инициативи по проект LIFEFORHAB в зони от Натура 2000 на територията на Югозападното държавно предприятие, за които вече са произведени над 400 000 контейнерни фиданки от важни дървесни видове с местен генетичен произход.