На 14 август  2017 г. от 16:00 часа в залата на Културнo-информационния център в с. Невестино се проведе Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил”.

В дневния ред на събранието, бяха включени точки за приемане на нови членове и одобряване на Стратегията по ВОМР.

Председателят на УС – Иван Андонов представи подготвената Стратегия за кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на членовете на Общото събрание, след което бе предложена за гласуване и одобрена единодушно.

До 31 август 2017 г. проектната документация на МИГ Невестино – Кюстендил трябва да бъде внесена в Министерството на земеделието и храните за финансиране.