От тази година са в сила важни изменения в този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в първи и осми клас. Право на това подпомагане вече имат и записаните ученици във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на:

  •  родители и осиновители;
  •  приемни семейства/семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  •  настойник/попечител, който отглежда детето.

След направените промени в Закона за семейни помощи за деца, приети с вече публикувания Закон за държавния бюджет за 2023 г., еднократните помощи за ученици, продължаващи своето обучение във втори, трети и четвърти клас, вече ще се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. Подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно.

За учениците от първи и осми клас, тъй като има предварително класиране и записване, остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас. Удостоверението е необходимо в случай, че семействата искат да получат помощта преди започването на учебната година на 15 септември. Подадените заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и осми клас, към които не е приложен удостоверителен документ от училището, ще се обработят след 15 септември - след получаване на служебната информация от МОН, и съответно ще бъдат изплатени след 15 октомври.

Размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. се запазва на 300 лв., които ще бъдат  изплатени на два пъти – по 150 лв. за всеки срок.

Отпуснатата помощ подлежи на възстановяване, ако:

  •  детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  •  ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  •  ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ - Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 - заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Заявление за отпускане на помощта може да се подаде в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), както следва:

 •  лично, като се представи лична карта (за справка);
 •  чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 •  по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 •  по електронен път чрез електронна административна услуга, съгласно Закона за електронното управление;
 •  по електронен път на електронната поща на ДСП по настоящ адрес.

Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас на учебната година в Дирекциите „Социално подпомагане” от Регион Кюстендил за учебната 2023 - 2024 г. към настоящият момент общо е 2057 бр. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 1823бр., за 1977 деца и 2 бр. са за отказ. Останалите 232 заявления са в процес на обработка.

Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на учебната година в Дирекциите „Социално подпомагане” от Регион Кюстендил за учебната 2023 - 2024 г. към настоящият момент общо е 414 бр. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 323 бр., за 332 деца. Една издадена заповед за отказ. Останалите 90 заявления са в процес на обработка.