За периода 01.01.2022 г – 01.12.2022 година служителите на РДГ-Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ – Кюстендил са извършили общо 16 065 бр. проверки. 

За същия период на 2021-ва година броят на извършените проверки е бил 9403 бр., което означава, че през 2022 година са извършени 71.5 % повече проверки. 

Проверени са:

 • обекти за складиране и преработка и търговия с дървесина – 1305 бр. 
 • обекти за добив на дървесина – 2382 бр., 
 • превозни средства - 6709 бр. 
 • ловци – 1557 
 • риболовци – 237  
 • други физически лица – 3875  

От началото на 2022-ра година служителите по контрола и опазването са съставили 1520 бр. Констативни протоколи, като в т.ч.: 

 •  103 бр. за нарушения, извършени от неизвестен извършител. 
 •  135 бр.за нарушения, констатирани от горски инспектори с Констативни протоколи срещу известен извършител, но без съставени АУАН. 

За периода са образувани 314 броя административно наказателни производства. Задържани са 189 куб. м. дървесина, МПС – 4 бр., каруци - 2 бр., моторен трион – 2 бр.

Наложени глоби на физически и юридически лица са за близо 39 000 лева.

През периода са извършени близо 100 бр. съвместни проверки с участието на служители от сектор „Икономическа полиция“ на ОД МВР Кюстендил.. Обект на проверка основно са били складове за складиране, преработка и продажба на дървесина по чл. 206 от Закона за горите. Съставени са общо 24 Констативни протокола и 4 АУАН. 

 
СТОПАНИСВАНЕ

През 2022г. в изпълнение на служебните задължения, от експертите в отдела по стопанисване и ползване на горите са извършени следните дейности:

Постъпили за проверка и одобрение план-извлечения и съгласуване на техн. планове за ползване от ДГС/ДЛС по реда на § 3 и чл. 53, ал. 4 от НСГ. 

През периода е извършена проверка на 200 броя план-извлечения за промяна вида на сечта и 285 броя постъпили сведения за издаване на предписания за насаждения с налични биотични и абиотични повреди.

Най-чести констатации при извършваните проверки: субективно изготвени обяснителни записки за предложените мероприятия, проектирани мероприятия, несъответстващи с изискванията на нормативната база, неправилно изготвени скици.

Проверки на постъпили в РДГ Кюстендил горскостопански програми. 

За 2022 г. броят на постъпилите горскостопански програми е 450, за повече от 600 имота..

Най-честите констатации при проверките са неправилно определени отделни параметри в актуализираните таксационни данни по насаждения в имотите, забележките се отстраняват своевременно. 

 
Извършвани дейности по разглеждане, проверка и одобрение на възложени инвентаризации на ГТ. 

Проведена е процедура за извършване на инвентаризация, изработване на горскостопански план, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, за територията на ТП Държавно горско стопанство „Невестино“. 

Проведени са необходимите действия /участие в обществено обсъждане, теренни проверки, последващи контролни проверки, ведно с изготвяне на придружаващите ги документи – протоколи, рапорти, доклади/ за разглеждане и утвърждаване на горскостопанския план за горите, собственост на Община Земен, Община Кюстендил и Община Трън. В резултат на извършените дейности, горскостопанския план на горите, собственост на Община Земен е утвърден, предстои финализирането на същия, отнасящ се за горите, собственост на община Трън.

Получени жалби, сигнали и заявления. През годината до момента са разгледани и проверени 25 жалби, сигнали и заявления за извършвани незаконни дейности в горските територии за териториите на двете области Кюстендил и Перник. От тях една част са подадени относно разрушени пътища в последствие на извършван транспорт на добита дървесина. Останалите получени жалби и сигнали в по-голямата си част са за извършени нерегламентирани сечи в горски територии, възражения по изведени сечи /основно за гори, собственост на физически лица/ и нанесени щети от дивеча на насаждения от земеделски култури. Неоснователните жалби се дължат основно на непознаване от страна на жалбоподателите на действащите нормативни документи. 

Над 50 са подадените сигнали чрез мобилното приложението „Защити гората”. Подавани са сигнали от граждани, относно съмнения за бракониерство и други незаконни дейности в горите. 

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ

Данни за проведените лесопатологични обследвания

При проведените лесопатологични обследвания за откритите нападения от вредители и болести са подадени сигнални листове. Информацията от тях е въведена в информационната система на Изпълнителна агенция по горите system.iag. 

Регионална дирекция по горите – Кюстендил - през 2022 год. са регистрирани:

 

ДГТ

Общ. ГТ

Частна собственост

Общо

Сигнални листове

423

105

237

765

ЛПО

1183

190

207

1580


 

 Към дата 18.11.2022 г. инвентаризирани горски територии са със следните резултати:

 Инвентаризирани горски територии с вредители, болести, повреди – 60958.23 дка в т.ч:

 • Държавна собственост 48046.05 дка 
 • Общинска собственост 10953.13 дка
 • Частна собственост 1959.05 дка

 
Насекомни вредители по иглолистните видове

1.1 Борова процесионка - разпространена е на площ от 18189.00 дка в горски територии на ТП ДГС - Радомир, Невестино, Дупница, Рилски манастир, ТП ДЛС Осогово, ТП ДГС Кюстендил, ТП ДЛС Витошко-Студена и общински гори на Община гр. Кюстендил и стопанисваните от ОП ”ОЛ Сапарева баня”.

По вид на собствеността:

Площи с нападение от борова процесионка през 2022 год. - дка

Вид собственост/Вредител

ДГТ

Общ.ГТ

Частна собственост

Общо

Борова процесионка

13983.00

4183.00

23.00

18189.00

 

 

1.2 Ръждива борова листна оса – при направеното обследване за територията на РДГ – Кюстендил се констатира поява на вредителя в териториалните поделения ДЛС Осогово, ДГС Кюстендил, ДГС Дупница, ДГС Рилски манастир, ДГС Радомир, ДГС Земен, ДГС Невестино, община Кюстендил, община Радомир и „Общински гори - Перник“ ЕООД. 

Площи с нападение от ръждива борова листна оса през 2022 год. - дка

Вид собственост/Вредител

ДГТ

Общ.ГТ

Частна собственост

Общо

Ръждива борова листна оса

25486.00

3765.00

882.00

30133.00


 

1.3 Корояди – климатичните условия през последните години създадоха предпоставки за развитие на тези стъблени вредители. Популациите им бързо се разрастваха. 

Инвентаризираната площ през 2022г. отразена в приложение 2 общо за РДГ-Кюстендил е 3518.25 дка. По вид на собствеността, както следва :

 

Площи с нападение от корояди през 2022 год - дка

Вид собственост/Вредител

ДГТ

Общ.ГТ

Частна собственост

Общо

Корояди

2320.80

639.23

558.22

3518.25

 

Площи с нападение от корояди през 2021 година:

 • ДГТ-1824.70 дка
 • Общинска ГТ-355.58 дка
 • Частна собственост-248.78 дка

Общо: 2429.06 дка

Предишните години предвид голямото предлагане не можеха да се продадат обекти със затруднен достъп и по – дребна дървесина, сега вече се събира всичко, което е годно. 

 
ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

През 2022 г. мероприятията по защита на горските територии от пожари се извършват съгласно изготвената Регионална програма на РДГ - Кюстендил и годишните планове.

Извършени са проверки съгласно действащият план за взаимодействие между ГДПБЗН и ИАГ през 2022 год. По съгласуван план, експерти на РДГ - Кюстендил, РДПБЗН- Кюстендил и РД ПБЗН – Перник извършиха в областите Кюстендил и Перник проверки на всички собственици на гори с площ над 50 ха в района на дейност на РДГ-Кюстендил.

През годината на територията на дирекцията са възникнали 22 пожара засегнати са 620 дка горски територии. Преобладаваща част от възникналите пожари са на територията на държавни горски стопанства. Пожарите са възникнали вследствие на нерегламентирано запалване на растителни отпадъци в земеделски земи в близост до горски територии. 

За сравнение през 2021 година на територията на Дирекцията са възникнали 44 пожара, засегнати са 7855 дка горски територии.