За периода от 1 януари до началото на м. декември на 2020-та година служителите на РДГ-Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ – Кюстендил са извършили - 13807 бр. проверки. Спрямо 2019-та, през 2020-та година броят на извършените проверки е повишен със 123%.

Проверките са насочени към обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина- 947 бр.; обекти за добив на дървесина-3621 бр. През годината са проверени още 6222 превозни средства, ловци, риболовци и други физически лица.

Общо съставени актове за установяване на административни нарушения/АУАН/ за посоченият период на 2020-та година на територията на РДГ – Кюстендил са 282 броя.

 • Област Кюстендил:
 • - 2020 г. - 162 бр. АУАН (+60 %)
 • Област Перник
 • - 2020 г. - 120 бр. АУАН (+5 %)

В това число:

 • - съставени общо от служители на РДГ – Кюстендил
 • - 2020 г. - 210 бр. АУАН

Най-много 145 е броят на установените нарушения по Закона за горите.

 

 • АКТОВИ ПРЕПИСКИ

 • 2020 г.

  Перник

  Кюстендил

  ОБЩО

  Административнонаказателно производство, образувано с АУАН

   

  120 бр. АУАН

   

  162 бр. АУАН

   

  282 бр.

  Влезли в сила НП

  73 бр.

  123 бр.

  196 бр.

  Чакат: връчване, съдебно решение, издаване на НП или резолюция

  39 бр.

  28 бр.

  67 бр.

  Начислени суми

  7 340 лв.

  11 905 лв.

  19245 лв.

   

   

   

   

 

През 2020 г. след извършени проверки от служители на РДГ – Кюстендил, при които са установени данни за престъпления, са изпратени общо 18 бр. преписки до съответните районни прокуратури за разглеждане по компетентност.

 • ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ТЪРЖИЩА ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ ЗА ПРОДАЖБА НА КОЛЕДНИ ЕЛХИ

И през настоящата, както и през миналата кампания интересът към отсечени коледни елхи бе малък за сметка на живите елхи в контейнери. През периода от РДГ – Кюстендил са закупени само 500 броя от заявените 1500 броя маркиращи пластини като същите са закупени от ДЛС „Осогово“, а не от частни търговци.

От началото на месец декември горските инспектори извършиха 16 проверки на територията на РДГ. Проверени са пазари, тържища, и други места за продажба на коледни елхи. При проверките са проверени превозните документи (превозен билет) на коледните елхи както и наличието и правилното поставяне на контролните пластини. За проверките са съставени съответните Констативни протоколи в които освен Номера на превозния билет са описани и номерата на контролните пластини. Не са констатирани нарушения на Закона за година, както и продажба на незаконно добити коледни елхи.


Брой извършени проверки:

 • - гр. Кюстендил - 4 проверки, налични коледни елхи – 60 бр.
 • - гр. Дупница – 3 проверки, налични коледни елхи - 30 бр.
 • - гр. Перник - 5 проверки налични коледни елхи – 50 бр.
 • - гр. Радомир - 2 проверки, не са открити тържища за коледни елхи
 • - гр. Брезник - 2 проверки, не са открити тържища за коледни елхи.
 • ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

През 2020 г. мероприятията по защита на горските територии от пожари се извършват съгласно изготвената Регионална програма на РДГ - Кюстендил и годишните планове по чл.20 и чл.39, ал.3 от наредба №8 /2012 год. на МЗХ и МВР.

Извършени бяха проверки съгласно действащият план за взаимодействие между ГДПБЗН и ИАГ през 2020 год. По съгласуван план, експерти на РДГ - Кюстендил, РДПБЗН- Кюстендил и РД ПБЗН – Перник извършиха в областите Кюстендил и Перник следното:

 • 23 проверки на всички собственици на гори с площ над 50 ха на изготвените „Годишен план с мероприятия за защита на горските територии от пожари“ и „План за действие при горски пожар“.

 • 18 проверки преди и по време на жътвената кампания по изпълнението на „Годишните планове и готовността за действие при пожар“.

В периода на жътвената кампания в проверките се включиха и горските инспектори на дирекцията. Съвместно със служители на РСПБЗН направиха 16 тематични проверки. Обхождаха се местата с висока степен на пожароопасност и бе акцентирано на спазването на разпоредбите за пожарна безопасност в земеделски и горски територии и обезопасяване на използваната селскостопанска техника. До края на обявения на територията на РДГ -Кюстендил пожароопасен сезон/30.10.2020 година са регистрирани 10 пожара засегнали 325 дка гори, през 2019 година за същият период пожарите са били 75, засегната площ 2312 дка, от която 20 дка върхово. След 30.10.2020 година няма регистрирани нови пожари.

Горските инспектори участваха и в организираната противопожарна охраната на Рилска Света Обител по време на трите дни за честване на празника на Св. Богородица.

Съгласно заложеното в Годишните планове, с обявяването на пожароопасния сезон бе осигурено дежурство от всички собственици, респективно лица, на които горски територии с площ над 50 ха са предоставени за управление.

В горските територии през 2020 год. бе предвидено да се направят и поддържат 21150м минерализовани ивици, 40570м лесокултурни прегради – общо 61720м противопожарни просеки. До момента са направени 41305 лесокултурни прегради и 28520 минерализовани ивици – общо 69825м – 113% .

В държавните и общинските горски територии се извършва поддържка на горските пътища за осигуряване преминаването на пожарогасителна техника и хора при необходимост.

Изградените, съгласно изискванията на действащите горскостопански планове (ГСП) противопожарни депа, са оборудвани с инвентар позволяващ адекватно да се реагира при възникване на пожар. През 2020 г. общините и собствениците на гори от района на действие на РДГ-Кюстендил, също закупиха необходимото им дооборудване за изградените от тях противопожарни депа.

 

Предложения и приоритети

За подобряване защитата на горските територии от пожари РДГ - Кюстендил определя приоритетно работата с децата. Тази задача е със срок постоянен. Трябва да се намери най-подходящият и забавен път за привличане на вниманието на децата и създаване на трайни навици за опазване на горите и природата като цяло.

Приоритет в работата на РДГ – Кюстендил ще бъде в посока превенция по опазване на горските територии от пожари.