13 милиарда евро, от които 11 милиарда европейско финансиране, ще са на разположение на различни бенефициенти през програмен период 2021-2027 г. по линия на политиката на сближаване. От общо десет програми, девет са вече одобрени от Европейската комисия, в скоро време се очаква и одобрението на последната програма. Това съобщи Любомира Велинова, управител на Областен информационен център – Кюстендил, по време на информационна среща, част от обща кампания на Мрежата от ОИЦ, посветена на нови програми.

В началото на месец август бе одобрена първата програма – „Развитие на човешките ресурси“, която е с двойно по-голям бюджет от предходния програмен период, а именно 3,848 млрд. лв. Мерки на пазара на пазара на труда, социално включване, младежка заетост и социални иновации са основните направления по които ще се инвестират средствата. Изпълнението на тази програма вече стартира, а за следващата година са планирани девет нови процедури. Сред тях са процедури за общини, НПО, доставчици на социални услуги, работодатели. Насърчаване на социалната икономика, обучения на заети лица, закупуване на работно облекло, лични и колективни средства за защита, обособяване на места за спорт, отдих, хранене и почивка са сред допустимите за подпомагане дейности за работодатели.

Програма „Храни и основно материално подпомагане“ е с бюджет 411 млн. лв. Нов момент в програмата е включването на два нови приоритета – „Закупуване на стоки за новородени“ и „Детска кухня“, чрез които ще се подпомагат новородени и деца до 3 годишна възраст.

Средствата по Програма „Образование“ 2021-2027 г. също са увеличени, бюджетът ѝ е на стойност почти 2 млрд. лв. Предвидените мерки в подкрепа на образованието обхващат всички етапи – от детската градина до докторската степен във висшите училища. Освен ученици, ще бъдат подкрепяни и социални работници, медиатори и родители на ученици от уязвими групи. 

Програма „Регионално развитие“ все още не е одобрена от Европейската комисия. Бюджетът ѝ е 6,565 млрд.лв., разпределени в следните приоритети: „Интегрирано градско развитие“, „Интегрирано териториално развитие“ и „Справедлив преход“.

Три милиарда лева ще отидат в българските предприятия чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Първата процедура, която ще бъде обявена в началото на следващата година, е за разработване на иновации в предприятията.

Нова за програмен период 2021-2027 г. е Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Тази програма е основният инструмент за постигане на интелигентна трансформация на българската икономика чрез инвестиции в научните изследвания и иновациите с бюджет от 2,14 млрд.лв.

Процедури за над два милиарда лева ще бъдат отворени през 2023 г. по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Програмата разполага с бюджет от над 3,5 млрд. лева. Средствата ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата, качеството на атмосферния въздух, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.

В област Кюстендил се очаква да бъдат инвестирани средства от Програма „Транспортна свързаност“ за изграждане на жп връзка между България и Северна Македония. Програмата е с бюджет от 1,61 млрд.евро.