Окръжен съд – Кюстендил ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от Мюсюлманско изповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, против Община Кюстендил, представлявана от кмета Петър Паунов, иск с правно основание чл.108 от Закона за собствеността за признаване за установено по отношение на Община Кюстендил, че ищецът Мюсюлманско изповедание, на основание реституция, като правоприемник на съществувалата Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община, е собственик на недвижим имот - сграда на бивша джамия „Ахмед бей“, настояща изложбена зала на Регионалния исторически музей, както и за осъждане на ответника да предаде владението върху имота на ищеца. 

В мотивите към решението, Съдия Веселина Джонева посочва: „От приобщените по делото източници на доказателства не може да се аргументира извод в подкрепа на ищцовата теза, че: 1/ Мюсюлманската вероизповедна община в гр.Кюстендил е била собственик на спорния имот и 2/ ищецът е правоприемник на Мюсюлманската вероизповедна община в гр.Кюстендил. Представените от ищеца с исковата молба Устави, с които се изчерпва доказателственото установяване по делото, не представляват документи, установяващи принадлежността на правото на собственост, нито такива, удостоверяващи правоприемство. Последното обстоятелство не е било надлежно установено и в рамките на развилите се две преюдициални производства. Дължимото от ищеца главно и пълно доказване в процеса не е проведено в нужната степен и исковата претенция се явява неоснователна. Липсват предпоставки да се приеме наличие на хипотеза за възстановяване на собствеността в патримониума на ищеца при условията и по реда на §5 от ПЗР на ЗВ. Исковата претенция, като недоказана, подлежи на отхвърляне“.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд – София в 2-седмичен срок от датата на връчването на препис от същото на страните.

Окръжен съд – Кюстендил обяви за решаване и делата, по предявени от Мюсюлманско изповедание искове против Община Кюстендил за собствеността на джамията Фетих Мехмед и против Община Дупница – за собствеността на джамията в центъра на града.