Необходимостта от сътрудничество между двете институции е резултат от поетите през август 2020 г. от НАП правомощия за осъществяване на надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности. Нарастващият брой търговски реклами в медиите и в платформи за споделяне на видеоклипове, популяризиращи хазартната дейност, будят тревога от създаването на хазартна зависимост у реалните и потенциални участници в хазартни игри и особено в т.нар. „уязвими лица“. Това определя необходимостта от сътрудничеството и обмен на информация между НАП и СЕМ, с оглед спазването на Закона за хазарта, в частта „реклама на хазартни игри“. Сътрудничеството цели съвместна работа по отношение рекламата в аудио- и аудио-визуалните медийни услуги и платформи за споделяне на видеоклипове, върху които СЕМ осъществява надзор по Закона за радиото и телевизията.

Регулаторният орган и НАП ще следят и идентифицират негативни практики и рискове, свързани с медийното отразяване на хазартни дейности. В Меморандума е записано, че двете страни ще организират и участват в публични събития - съвместни пресконференции, кръгли маси, дискусионни форуми и др., свързани с търговското слово за хазарта и хазартните дейности. 

„Водени от обществената значимост на явлението „хазарт“ и грижата за здравето на сънародниците ни, Национална агенция за приходите и Съвет за електронни медии се споразумяха също да обменят експертна помощ, включително да изработват съвместни документи, в т.ч. предложения за промени в законодателство, с цел недопускане на нарушения от страна на организаторите на хазартни игри и онлайн залагания, които са длъжни да спазват ясни правила“, коментира по повод на подписването на Меморандума за сътрудничество изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.