От няколко месеца търговците в централната градска част на Кюстендил носят баджове. Няма нищо лошо в това да знаеш кой е срещу теб, даже напротив! Стряскащото в случая е, че никой от запитаните поне 15 служителя в търговски обекти не знае защо носи бадж!

Разговаряхме с търговци и получихме еднотипни отговори като "Казаха, че ще има глоби", "Миналата събота са глобявали", "Една колежка са я глобили 300 лв.", "Глобата е от 50 лв. до 500 лв." "Глобяват" "Щели да проверяват, и който няма - глоба" и т.н.

Не става ясно обаче нито кой налага въпросните глоби, нито пък някой успя да посочи глобен с който да разговаряме.

Решихме да проверим коя е институцията която налага санкции! Оказа се, че такава няма, или поне ние не открихме!

Кюстендил Инфо изпрати запитване до Комисия за защита на потребителя и получихме следният отговор:

По отношение на търговските обекти не съществува подобно законово изискване.

Що се касае до туристическите обаче в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията такова задължение е записано сред изброените изисквания към обслужването от страна на персонала. Например, посочено е, че персоналът в хотелите следва да е с „униформено облекло и отличителни знаци“. Изискванията важат и по отношение на другите туристически обекти като мотели, апартаментни туристически комплекси и пр., както и за заведенията за хранене и развлечения.

За всяко несъответствие с изискванията на нормативната уредба, каквото представлява и липсата на отличителни знаци на персонала, в Закона за туризма е предвидена санкция в размер на от 1000 до 3000 лв.

Извън законовите разпоредби всеки мениджър би могъл като част от фирмената политика да въведе изискване към своите служители да носят баджове на работните си места.

На запитване отправено към Национална агенция по приходите получихме следният отговор:

Национална агенция за приходите няма изискване продавач-консултантите в търговски обекти да носят баджове за легитимация.

Органите по приходите на НАП /данъчните инспектори/ правят проверки относно спазването на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:  издаването на касови бележки, отразяване на продажбите в софтуер за продажби, ако е инсталиран такъв, дневници за продажби, касова наличност и т.н. Сред тях не фигурира изискване търговците да носят баджове - има други документи за идентификация на обекта и фирмата, които изисква НАП.

От Дирекция "Инспекция по труда" Кюстендил ни отговориха:

За разлика от законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, където е вменено съгласно Наредбата за административно обслужване: при изпълнението на служебните си задължения всеки служител в държавната администрация носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към което принадлежи, в трудовото законодателство няма разпоредби, изискващи и задължаващи работниците/служителите да носят табели (баджове), информиращи за име, длъжност, работодател и т.н. Контрол от Инспекция по труда не се осъществява за тяхното носене. Подобни задължения работодателя би могъл да вмени на своите работници/служители в издадения от него правилник за вътрешен трудов ред, който те са длъжни да спазват - чл. 126 т. 10 от Кодекс на труда. Работодателя може при виновно неизпълнение на тези задължения от своите подчинени (нарушения на трудовата дисциплина) да им потърси дисциплинарна отговорност.

Изработката на един бадж не е кой знае какъв разход - под 1 лв. е, но все пак това са приходи за книжарниците. Притеснително е колко лесно могат да се манипулират хората. Днес се пуска слух, че всички трябва да носят баджове и готово! Никой не се замисля за достоверността на информацията достигнала до него! Никой не си прави труда да провери истина ли е или не! Отива в книжарницата, купува табелката, която ще му спести глобата, пише си името с химикал и готово!

Утре какво да очакваме? Слух, че всички трябва да ....?

Така и не открихме от къде тръгва слуха за глобите и баджовете, но все пак има нещо положително в цялата бъркотия. Вече и в малките магазинчета знаем кой ни обслужва, а това малко или много повдига качеството на обслужване.