По проекта ще бъде ремонтирана сградата на физкултурния салон в VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил.

Към настоящия момент, физкултурния салон не отговаря на изискванията на Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването обн. в ДВ. бр.84 от 29.09.2020 г.

Общата стойност на проекта е 214 708, 01 лв. с ДДС, а основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:

  •  Изпълнение на мерки за енергийна ефективност — поставяне на външна топлоизолация, топлоизолация на покрив и подмяна на дограма
  •  Ремонт на покрив – демонтаж на стара покривна хидроизолация и доставка и полагане на хидроизолация
  •  Подмяна на ОВК и ВИК инсталации; подмяна на осветителна инсталация
  •  Доставка и монтаж на вътрешни врати
  •  Довършителни работи – таван, стени, под.

Броя ученици в редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 година, които посещават единственото спортно закрито помещение, ползващо се от VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ е 874 ученици.