ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

Общо 434 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения на ЮЗДП от началото на годината до средата на декември. Основната част от нарушенията – 424 са по Закона за горите и 10 - по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са „ДГС Самоков“ - 120 бр. и „ДГС Разлог“ и „ДГС Тетевен“ - с по 39.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 998 куб. метра. От тях 543 куб. метра е обла строителна дървесина, 428 куб. м дърва за огрев и 6,6 куб. м фасонирана дървесина. Задържани са също 20 моторни превозни средства, 33 каруци, 19 бензино-моторни триони и 7 бр. други инструменти за дърводобив.

С предприетите мерки през последните години – електронен превозен билет, пластини с индивидуален идентификационен номер, джипиес устройства на автомобилите за транспортиране на дървесина, камери за видеонаблюдение в складовете, се забелязва трайна тенденция за намаляване на посегателствата от горите.

Нарушенията се диференцират в три основни категории:

незаконни дейности от системни нарушители /типични за районите на Разлог, Самоков и Ихтиман/- незаконна сеч и транспортиране без превозен билет;

в промишления дърводобив от работници на фирми, които извършват сеч на дървета без контролна горска марка, направа на нерегламентирани извозни пътища в подотделите и транспортиране без превозен билет;

нарушения от физически лица при снабдяването на населението с дърва.


ПОЖАРИ

 
Тежка и белязана от трагичен инцидент беше 2021-ва. В битката с огнената стихия край санданските села Голешово и Петрово живота си загубиха двама служители на ЮЗДП – Антон Гръбчев и Валери Димитров, а инж. Стоян Ковачев продължава да се възстановява от получените изгаряния. Пожарът в планината Славянка през август е само един от регистрираните 101 горски пожара на територията на ЮЗДП. Засегнатите територии са 9961 дка, от които 1977 дка са върхови пожари. За сравнение през 2020 г. са възникнали 62 пожара, обхванали 2231 дка площи, от които 50 дка върхово.

Основната причина за горските пожари продължава да е човешката небрежност и неправилното боравене с открит огън, които са довели до 68 огнени инцидента, а 4 пожара са отчетени като умишлени.

ЮЗДП разполага с 34 броя високопроходими противопожарни автомобила, които са дислоцирани на цялата територия на предприятието с цел своевременно включване при потушаване на горските пожари. Предприятието е оборудвано и с 2 булдозера и 12 комбинирани багери, които също се ползват ефективно в овладяване на пожарите. На повече от 400 служители са осигурени защитни облекла. Амбицията на ръководството на предприятието е през следващата година всички служители с лесовъдско образование да бъдат осигурени със защитни облекла.

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

 
Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения на ЮЗДП за 2021 г. е общо 1 100 971 куб. м. Сключените договори за продажба на дървесина до настоящия момент са в размер на 1 387 287 куб. м.

Към средата на декември са реализирани общо 1 043 061  куб. м или се отчита 95 % изпълнение на планираното за годината количество.

Общата реализация на дървесина от териториалните поделения е с 18 316 куб. м повече от отчетените количества дървесина за същия период на 2020 г. Въпреки продължаващата COVID криза и въведените противоепидемични мерки, пазарът на дървесина се раздвижи и голяма част от териториалните поделения изпълняваха реализацията в график /Белица, Благоевград, Брезник, Гоце Делчев, Гърмен, Дикчан, Добринище, Елешница, Земен, Искър, Ихтиман, Кюстендил, Места, Невестино, Разлог, Сандански, Симитли/.

 За годината най-голям дял от реализираната дървесина е чрез продажба на стояща дървесина на корен - 68 %, следва продажбата на прогнозни количества дървесина от временен склад и добита дървесина на временен склад – 17 %. Продажбата на добита дървесина от временен склад по ценоразпис е 15 %.
146 468 пространствени кубически метра дърва за огрев са предоставили на 18 993 домакинства териториалните поделения на ЮЗДП към средата на декември. По-голямата част от желаещите лица вече са закупили дърва, но се наблюдава намаление на търсенето с около 10 000 пр. куб. м. дървесина спрямо 2020 г. Основната причина за това е, че домакинствата вече предпочитат да се отопляват с други алтернативни източници, като газ, пелети и др. Основното търсене на дърва за огрев е в населените места от планинските райони. Въпреки всичко териториалните поделения винаги имат готовност да осигурят допълнителни количества за физически лица.


ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОРИТЕ

 
През 2021 г. ЮЗДП планира залесяване на близо 5000 дка. Към момента са залесени над 4600 дка. От общото залесяване 3 050 дка са върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали.

Продължава планираното за периода 2020–2022 г. залесяване на 3552 дка опожарени площи в Кресна и Симитли, финансирано от ДФЗ по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони. Към момента по тази мярка за залесени 2600 дка.

По области, залесяването е както следва:

• Област Благоевград – към момента са залесени над 2700 дка /над 2000 дка са опожарени терени в Кресна и Симитли /при 2600 дка залесени 2020 г.

• Област София – залесени 547 дка при 671 дка 2020 г.

• Област Перник – залесени 397 дка при 353 дка 2020 г.

• Област Кюстендил – залесени 772 дка при 1055 дка 2020 г.

Залесява се основно с различни видове дъб – зимен дъб, цер, благун, космат дъб – общо над 700 000 фиданки, следва черният бор - 650 000 фиданки, бял бор – 160 000, бук - 30 000, топола, елша, източен чинар, акация и др.

В последните няколко години ръководството на ЮЗДП е насочило усилия в производството и залесяването на местни, медоносни, горскодървесни видове. В залесяването тази година са включени над 30 хиляди фиданки от сребролистна липа, обикновен кестен, явор, дива круша, киселица, бреза.

Общият брой на използваните фиданки е 2,1 милиона.

През есента на 2021 г. са събрани над 12 тона семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.
 

ГОРИТЕ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

 В стремежа си да запази здрави и жизнеспособни българските гори ЮЗДП и природозащитната организация WWF работят съвместно по международен проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”, който се финансира по програма LIFE – „Действия по климата” на ЕК. В рамките на проекта експерти ще селектират модели за управление на горите, които се прилагат успешно в Централна и Източна Европа и ще ги тестват в няколко демонстрационни обекта.

Адаптирането на горите към климатичните промени в България ще се случва в няколко аспекта. В горските подотдели с изкуствени насаждения от бял бор ще се провеждат дейности, стимулиращи възобновяване с естествени широколистни видове, с помощта на модерни методи и специализирана горска машина - харвестър. В най-южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев ще се направят експериментални залесявания с устойчиви на засушаване дървесни видове: космат дъб, пърнар, корков дъб, каменен дъб, валонея, брутски бор, атласки кедър, обикновен кипарис и черен бор.

ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

 И през 2021 г. ЮЗДП извърши зарибяване с балканска пъстърва на притоците и горните течения на реките Места, Струма, Искър и Вит. Общо 124 500 малки рибки бяха разселени в поредната кампания, насочена към опазване на биологичното разнообразие и подпомагане естественото възпроизводство на балканската пъстърва като местен вид.

ЮЗДП продължава дейностите за предотвратяване и ограничаване на конфликти между едри хищници и местно население – поставяне на електропастири около пчелини; видео наблюдение и прогонване чрез примамване на проблемни мечки далеч от населените места; издаване на информационни материали с основни правила за поведение при среща с кафява мечка и др.

ЮЗДП беше водещ организатор на националния щанд на България на Световното ловно изложение в Будапеща. Посетителите бяха впечатлени от богатата сбирка от над 191 елитни трофея от благороден елен, елен лопатар, сръндак, муфлон, дива свиня, чакал и лисица. Трофейното дело е най-доброто доказателство, че ловните специалисти в страната полагат усилия за създаване на благоприятна среда за развъждането на здрави и силни дивечови популации.

Предприятието активно съдейства на дирекциите на 3-те природни парка - „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“ в поддържането на туристическата инфраструктура (дървени мостове, кътове за отдих и информационни табла), в почистването на пътеките от паднали и опасни дървета, в издаването на образователни материали и др. През 2021 г. „ДГС Рилски манастир” със собствени средства и с труда на горските служители възстанови екопътеката до Стобските пирамиди и изгради посетителски център до любимия на туристите уникален природен феномен.

 ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

 Само година след като успешно завърши процесът на горска сертификация по Българския национален стандарт за отговорно управление на горите в ЮЗДП през 2021 г. бяха проведени първите 2 годишни одита в двете групи териториални поделения – Юг и Север. Установените две несъответствия със стандарта трябваше да бъдат отстранени в кратки срокове. За целта бяха проведени обучения с участието на 130 служители от всички стопанства в двете групи. Обученията бяха насочени към опазване на екосистемите и околната среда при извършването на горскостопанските дейности, включително опазване на водните течения, запазване на биотопни дървета – дом на защитени птици, наличие на мъртва дървесина - местообитание и среда за развитие на много микроорганизми. На терен отново се обсъждаха основни въпроси, свързани с методите и начините за поваляне на дървесина, защитното облекло и лични предпазни средства, с които трябва да е оборудван всеки работник в гората, местата за изхвърляне на отпадъци, изправността на моторните триони, както и задължителното използване на биоразградими масла.

Във връзка със Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001: 2015 през годината беше проведен ресертификационен одит на ЮЗДП и всички държавни горски и ловни стопанства за подновяване валидността на сертификата. Одитът приключи успешно и сертификатът беше подновен за следващия тригодишен период.

 
СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ

 В опит за разнообразяване на ползванията от горите ЮЗДП разширява обхвата на предлаганите услуги и инвестира в дейности, различни от дърводобива. През 2021 г. няколко териториални поделения реализираха приходи от произведена селскостопанска продукция.

В „ДГС Рилски манастир“ са увеличени приходите от реализация на ягоди, произведени в горски разсадник „Герена“. Това се дължи на увеличените с два дка площи през 2021 год., които вече са 6 дка. Продукцията се реализира на 100%.

В „ДГС Пирдоп“ в горски разсадник „Рашко Маджаров“ в гр. Копривщица тази година за първи път бяха произведени плодове от червена боровинка и арония. Очаква се увеличаване на добивите.

В „ДГС Етрополе“ в горски разсадник „Синия вир“ също за първи път са засадени 2000 броя резници от специален сорт малини, които дадоха първите си плодове. Предстои изграждането на конструкция и поливна инсталация за интензивното им стопанисване.

„ДЛС Дикчан“ закупи стадо от 230 овце от породата „синтетична популация- българска млечна“, което достигна дневен млеконадой от 150 литра мляко. Предстои изграждането на модулна мандра за производство на 100% натурално овче сирене. Предстои сключването на договори за продажба на агнета през следващата година.

В „ДЛС Кричим“ се отглеждат и реализират успешно различни цъфтящи, декоративни и екзотични видове цветя и храсти. Реколтата от ореховата градина се реализира успешно на вътрешния пазар като ядка. Бившият царски дворец с неговия парк, в който са засадени уникални за страната ни дървесни и храстови видове, са предпочитана дестинация за туристи, студенти и ученици. Там се представят изложби, провеждат културни събития, творчески работилници и занимания, образователни програми, ритуали по сключване на граждански брак и фотосесии на открито.


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


През 2021 г. ЮЗДП изпълни и финализира редица обекти, финансирани със средства от фонд „Инвестиции в горите”. Изготвени са проекти за основен ремонт и рехабилитация на трайни горски пътища с обща дължина 19,8 км в държавните горски стопанства Гърмен, Добринище, Брезник, Невестино, Сандански, Якоруда и ловно стопанство Осогово. Предстои издаване на разрешения за строеж от съответните общински администрации и стартиране на ремонтни дейности при налично финансиране. Изготвени са и проекти за основни ремонти на още 4 броя стоманобетонови мостове и подпорна стена за укрепване на траен горски път. Стартирано е извършването на основен ремонт на 7 км горски пътища и ремонт на съществуващ мост на в „ДЛС Осогово” и „ДГС Якоруда”.

Стартира изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие” по проект за „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3.„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. При финализиране на проекта ще бъдат изградени 6 броя водоизточници и подобрено техническото състояние на пътища за достъп до тях с обща дължина 8,4 км в териториалните поделения в Кресна и Симитли.

През 2021 г. се извършиха ремонтни дейности на съоръжения, сгради и покриви на 18 обекта, финансирани от стопанската сметка на предприятието. Обектите са на централно управление и териториалните поделения в Кресна, Земен, Якоруда, Благоевград, Етрополе, Катунци, Разлог, Рилски манастир, Самоков, Симитли, Дикчан, Кричим и „Витошко-Студена”.

Тази година са закупени 3 бр. употребявани МПС, както и специализирана техника и друго оборудване за подпомагане дейността на предприятието. В съответствие с изискванията на Закона за горите е осъществена необходимостта от изготвяне на задания и горско-стопански планове за съответните горски територии.


В рамките на предвидения финансов ресурс от 450 000 лв. се очаква да бъдат закупени 95 частни поземлени имоти в горски територии на обща площ 570 дка. Най-много - 1/4 от всички горски имоти са в района на „ДГС София”.