По време на работна среща с представители на местните и регионални медии, екипът на ОИЦ-Кюстендил представи обобщена информация за европейските средства, инвестирани в област Кюстендил от 2014 г. до настоящия момент.

Общият брой на сключените договори в област Кюстендил за този период е 744 на обща стойност 161 979 796,07 лв. Най-много договори са сключени по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 494 в цялата област на обща стойност 37 199 896,29 лв. От тях 244 са в община Кюстендил, 190 в община Дупница, останалите – в другите общини. Преобладаваща част от проектите са за подпомагане на бизнеса да се справи икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Най-много средства, 48 797 281,43 лв., са инвестирани по програмата, осигуряваща средства за градско развитие, модернизиране на образователната и социалната инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност в публични и частни многофамилни сгради. Основните бенефициенти в областта са общините Кюстендил и Дупница, които са сключили съответно 13 и 10 договора. Един проект е регистриран и с бенефициент Община Рила за подобряване на туристическата инфраструктура в региона.

По друга важна за региона програма – „Развитие на човешките ресурси“, са сключени 66 договора на обща стойност 23 126 865,26 лв. По-голяма част от договорите са сключени от общинските администрации и са свързани с предоставяне на различни видове социални услуги на най-уязвимите групи от обществото.

По време на втората част на срещата беше представена кратка информация относно инструментите за европейско финансиране след 2021 г.

11 млрд. евро се очакват по линия на Кохезионната политика, като тези средства ще бъдат инвестирани в страната чрез 10 програми. Стартирането на програмите ще бъде възможно след одобряване на Споразумението за партньорство на Р. България от Европейската комисия. Споразумението е основният документ, в който е заложена рамката за управление на средствата от европейските фондове, целите и приоритети за финансиране. Споразумението за партньорство, както и по-голяма част от програмите, са във финалния етап на одобрение.

Нов инструмент, по който са предвидени средства за инвестиции в производството, подкрепа за стартиране на фирми, преквалификация на работници, съдействие при търсене на работа и др., е Фондът за справедлив преход. Средствата за България от този фонд са 1,295 млрд. евро и са предвидени за регионите, които са най-засегнати от поетапното затваряне на въглищните мини и електроцентрали, в това число и област Кюстендил.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е насочен към устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. Безвъзмездните средства, които България е поискала чрез Плана си за възстановяване и устойчивост, са 6,6 млрд. евро . Средствата са планирани за мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване, здравеопазване.


Областен информационен център – Кюстендил е част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.