Представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване, както и постигнати резултати от изпълнението на европейските програми 2014 – 2020 г. в област Кюстендил бяха основните цели на втората за тази година обиколка на екипа на информационния център в областта.

До края на годината се очаква да бъдат отворени за кандидатстване две подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г: 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Както и при предходните приеми, младите земеделски стопани на възраст от 18 до 40 г. могат да получат 25 000 евро за подобряване на цялостната дейност в земеделското стопанство, а малките стопани по 15 000 евро. Новост и при двата приема е въвеждането на нов приоритет за проекти, който е свързан с устойчивото и икономическо възстановяване. Допълнително точки ще получават проекти, които предвиждат инвестиции в иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси, вкл. напоителни системи.

До 25 февруари 2022 г. е отворена за кандидатстване подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР, с бюджет от 360 млн. лв. Приемът е насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните, и тяхната проследяемост.

Български малки и средни предприятия с минимум 3-годишна история могат да се възползват от програма „Възстановяване“. Тя представлява портфейлна гаранция, която позволява на банките да ускорят предоставянето на нови кредити. Средствата са от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 по линия на „REACT-EU“. Фирмите имат възможност да получат финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям. Финансовите средства са основно за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, но и за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Работниците, служителите и самоосигуряващите се в засегнатите от пандемията сектори, имат право на компенсация по новата мярка „Запази ме +“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Право на компенсации в размер на 75% от осигурителния доход, имат лица, осигурени в икономически сектори, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяване на дейност в периода на извънредна епидемична обстановка.

За повече информация относно тези и други възможности за европейско финансиране може да се обърнете към ОИЦ – Кюстендил, който се намира в сградата на Читалище „Братство 1869“ в гр. Кюстендил.

 

Областен информационен център – Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.