В становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Мирослав Маринов директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов предлага да се изменят или да отпаднат част от предложените текстове в публикувания за обществено обсъждане проектозакон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Предлаганите промени са с цел повишаване на ефективността на мерките за ограничаване разпространението на щетите, които нанася Африканската чума по свинете и постепенно ликвидиране на заболяването в популацията на дивата свиня. Според директора на ЮЗДП преди всичко обаче, от морална и нормативна гледна точка следва да се спазват основните разпоредби, като не се допуска нарушаване на принципите и правилата в българското законодателство.

В разрез с всички изисквания, на които следва да отговаря едно лице, което желае да стане ловец, е предложен текстът в чл. 54, ал. 5, т. 6. С него се разрешава извършване на санитарен отстрел на дивеч от служители на МЗХГ, МВР, МО и техните структури и държавните горски предприятия във всички ловностопански райони, като разрешителните за ловуване се издават от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство. Това означава, че санитарен отстрел може да се извършва от лица, които не са завършили специализиран курс, включващ теоретична и практическа подготовка по теми като дивечознание, стопанисване и опазване на дивеча, оръжезнание и ловна стрелба и др., както и не са положили успешно теоретичен и практически изпит и нямат удостоверение за подборен отстрел. Според инж. Дамянов в този случай е реална опасността от застрашаване на човешкото здраве и живот, поради което се предлага текстът да бъде изменен, като от него отпаднат служители на МВР и МО и техните структури.

Изцяло да отпадне текстът, който легитимира използването на отрови, упойващи вещества, ями, примки и експлозиви в ловни дейности. Този текст нарушава разпоредбите на националното и европейско право и застрашава опазването на естествените местообитания и дивата флора и фауна, посочва директорът на ЮЗДП. Изключение би следвало да бъдат селективните капани за улов на дивеч.