Конкурс за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Районен съд – Дупница и още 32 районни съдилища в страната, насрочи със своя заповед министърът на правосъдието. Кандидатите могат да подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата в 14 - дневен срок от обнародването на заповедта, по образец, публикуван на интернет-страницата на Министерство на правосъдието, секция „Кариери“.  Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, брой 82 от 18.9.2020 г.

снимка: Кюстендил Инфо

Конкурсът ще се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Граждански процесуален кодекс - Обща част и Част пета „Изпълнително производство“, Данъчноосигурителен процесуален кодекс, Административнопроцесуален кодекс - Дял пети, Търговски закон, Закон за особените залози, Закон за задълженията и договорите, Закон за собствеността, Правилник за вписванията, Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

Конкурсът се състои от писмен и устен изпит. Писменият изпит под формата на тест ще се проведе на 15.11.2020 г. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения с успех не по-нисък от 4,50.

Информация за конкурса за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Районен съд – Дупница, може да намерите на адрес:

https://www.justice.government.bg/home/index/74d27946-10ab-477f-8e2c-50fa612216df