В периода 7-15 юли 2020 г. Областен информационен център – Кюстендил проведе открити приемни в осем общини на територията на област Кюстендил. По време събитията експертите на центъра предоставиха информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Посетителите на откритите приемни проявиха силен интерес към две възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020. „Заетост за теб“ е проект на Агенция по заетостта, който предоставя подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19. Допустими да кандидатстват са работодатели, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия, работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и такива, регистрирани по Закона за народните читалища. От бюджета на проекта са заделени средства за приоритетно подпомагане на работодатели от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорство. Работодателите могат да наемат безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, които следва да не са били в трудови правоотношения с тях в период, не по-малък от един месец от подаване на заявка. Работодателите се задължават да запазят заетостта на не по-малко от 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. Средствата по проекта покриват разходите за трудови възнаграждения и дължимите осигуровки за сметка на работодателя за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден за срок до 3 месеца. Кандидатстването започна на 1 юли и ще продължи до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб”, могат да подават своите заявки по електронен път на официалната страница на Агенцията по заетостта. Одобрението/неодобрението на работодателите, както и резервен списък с работодатели ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”.

Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19”

предоставя подкрепа на работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия от секторите – хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, които са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията от посочените сектори, по проекта се предоставят компенсации в размер на 290 лв. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г.,  за не повече от шест месеца. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.