На прага сме на тазгодишната жътвена кампания. За да бъде гарантирано прибирането и съхранението на реколтата, е необходимо да се създаде добра организация за пожарообезопасяване и да бъдат изпълнени в пълен обем задълженията, залегнали в Наредба № 8121з-968/19.12.14 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи.

Независимо от мерките, които се предприемат за предотвратяване на пожари, основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички участници в кампанията, включително и гражданите. Затова се обръщаме към собствениците на земи, председателите на земеделски кооперации, земеделски производители, ръководителите на фирми, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи в земеделските земи, да бъдат бдителни и да спазват следните изисквания:

 • - да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрелост до прибиране на реколтата и изораване на стърнищата
 • - физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари
 • - в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници.

Изисквания за обезопасяване на земеделската техника и съоръжения:

 • - Акумулаторните батерии да са защитени от удар, вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите;
 • - Електрическите вериги от оборудването да са защитени със стандартни предпазители, оразмерени за съответните номинални токове;
 • - Резервоарите за гориво на земеделската техника да нямат външни механични деформации и пропуски на гориво;
 • - Техниката се осигурява с устройства за защита от статично електричество и стандарти искрогасители;
 • - Ежедневно след приключване на работа пожароопасните възли и механизми в земеделската техника се почистват от наслоен прах, горими растителни отпадъци, масло и др.

- Земеделската и друга техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди и съоръжения както следва:

Зърнокомбайн:

 • - 2 прахови пожарогасителя
 • - 2 пожарогасителя на водна основа 9 литра за пожари клас В
 • - 1 лопата
 • - 1 противопожрно одеяло с размери 1,5 х 1,5
 • - 2 тупалки

Трактор:

 • - 1 прахов пожарогасител 6 кг.
 • - 2 тупалки
 • Ремарке:
 • - 1 лопата
 • - 2 тупалки

Товарен автомобил:

 • - 1 прахов пожарогасител 6 кг.
 • - 2 тупалки

Физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни:

 • - да уведомяват писмено пожарната служба преди започване на жътва в площи над
 • 100 дка
 • - да проведат инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, както и на участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол.
 • - при започване на жътвата да изпълнят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м покрай пътища от републиканската пътна мрежа, горски насаждения, сметища, гробищни паркове, ел. стълбове, мачтови трафопостове и др.
 • - при жътва в площ над 100 дка да осигурят дежурство на трактор с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м
 • - да организират наблюдение на площите с посеви чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано със съответната пожарна служба
 • - да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън съгласно Наредба № РД-07/08 от 2008 г.
 • - да спазват изискванията за пожарната безопасност при складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на грубите фуражи (слама, сено и др.).
 • - не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м. от тях.

Районна служба ПБЗН гр. Кюстендил, апелира към гражданите да проявят висока гражданска съвест и отговорност по време на прибирането на зърното и тревния фураж за недопускане на пожари и нанасянето на материални щети.