В срещата се включиха представители на регионални институции и на всички общини от областта. Заседанието председателства зам. областният управител д-р Матей Попниколов, присъства и главният секретар Гергана Михайлова.

По време на заседанието на Областната епизоотична комисия се изясни, че от средата на месец февруари има нови изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. По важните промени, касаещи местната власт и собствениците на животни, са свързани с установяването на неидентифицирани животни в нерегистрирани обекти или с неизпълнени мерки по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Отбелязано бе, че с промените в закона се вдигат санкциите при възпрепятстване на ветеринарномедицинския контролен орган да осъществи правомощията си.

В хода на заседанието бе обсъдена и епизоотичната обстановка във връзка с болестта Инфлуенца по птиците. Членовете на Комисията единодушно приеха превантивни мерки за област Кюстендил, които да бъдат наложени със заповед на областния управител. В тази връзка се очаква до края на месец февруари кметовете на общини да свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, за да бъдат приложени мерките по места и своевременно да бъдат информирани собствениците на птицевъдни обекти и хората.

Забраната за провеждане на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на общините, е част от приетите мерки. Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории до отмяна на заповедта. Забранява се също достъпът на външни лица и любителският риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици. Кметовете на населени места ще следят за спазване на мерките за биосигурност от страна на собствениците на птицевъдни обекти.

Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове” не бива да допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане; не бива да допускат съвместно отглеждане на домашни патици и гъски с други домашни птици и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, предназначен за изхранване на птици, трябва да се съхранява в закрити помещения. Трябва да бъде уведомен незабавно ветеринарният лекар, обслужващ птицевъдния обект, или кметът на населеното място за всяко отклонение в здравословното състояние на птиците.

Директорът на Регионална дирекция по горите – Кюстендил и ръководителите на ловно-рибарските сдружения ще организират засилено претърсване за откриване на трупове на прелетни, диви и водоплаващи птици.

Директорът на ОДБХ – Кюстендил ще организира извършване на проверки в стопанствата за отглеждане на птици, заради мерките за биосигурност.

В случаи на заболяваемост и смъртност при птици е необходимо да се информира обслужващият ветеринарен лекар и да се уведоми ОДБХ – Кюстендил, на следните телефони: 078550630; 078550631; 078550634 и 0887215236.

По отношение на болестта Африканска чума по свинете обстановката в област Кюстендил е спокойна, стана ясно по време на Епизоотичната комисия. Няма случаи на положителни проби от отстреляните диви свине от последните ловни излети. Ловният сезон е приключил на 16.02.2020 г. Не са постъпили сигнали за заболели и намерени трупове на умрели диви свине. Няма сигнали също за заболели и умрели домашни свине.